Odkazy

Changelog … popis změn v jednotlivých verzích

Architektura

Kubernetes běží nad konternerizační službou, jako Docker, ContainerD, cri-o atd. Na omezování zdrojů pro pody se používá cgroups.

Master nody - CP nody - Control plane nody obsahují procesy:

 • kube-apiserver - kontejner který příjímá všechna api volání, validuje je a předává dalším komponentám. Jediný má přístup do etcd
 • etcd - kontejner který databaze stavu konfigurace, clusteru, sítě, storage atd., jediná persistentní komponenta, protože uchovává stav. Je etcd leader a followers, kterí replikují, případně převezmou roli leadra
 • kube-scxheduler - kontejner který rozhoduje na kterých nodech poběží pod, binduje volumy atd.
 • kube-controller-manager - kontejner který zjištuje stav objektů a když nesedí, tak je opravuje API instrukcema
 • (coud-controller-manager - ccm) - volitelná komponenta - komunikuje s externími nástroji pro správu a reporting, předává zprocesované věci kubecontroler-managerem. Lze vyvinout vlastní

Worker nody - hostuje servisní pody:

 • kubelet - proces, který komunikuje s kontejnerizační služnou a dohlíží a startuje pody a komponenty. Příjímá API volání pro Pod specifikace (PodSpec), konfiguruje pody, nahrává secrety, config mapy, mountuje volumy a vrací stav apiserveru, případně komunikuje s Topology manager komponentou pro extra featury jako akcelerace
 • kube-proxy - kontejner který zajištuje komunikaci podů, služeb a endpointů pomocí iptables a ipvs (IP Virtual Server - ipvsadm)
 • CoreDNS - kontejner který nahradil kube-dns, DNS služba rozšířítelná o puginy
 • (supervisord) - pouze na systémech bez Systemd - monitoruje procesy, konternery a kontejnerizační službu

API zapisuje do ETCD, kube-scheduler to zpracovava a planuje workload. Node pooly - ruzne priority, napriklad podle ceny. Pody - schranky pro kontejnery s definicema/prepisama, co ma definovane limity, predpisy…
skalovani, bud HPA (Horizotal Pod Autoscaler), podle statistik CPU a Mem, nebo custom metrkia, co jde do metric serveru, nebo VMSS (Virtual Machine Scaling Set), potrebuje featuru doinstalovat (v azuru i samo z Gui), ktera kontroluje vytizenost, node za cca 4 min)
Nepouzivat ETCD misto zoo.. a jine - konfiguracni databaze (MDM), kvuli SLA.
Podskalovani - zabije a spusti pody jinde

Controllery - objekty, které komunikují s apiserverem
Operatory - rozšíření, které slouží na ovládání služeb a zdrojů, např. endpoint, service, deployment, které spravují stejnojmenné zdroje:

 • service - operátor, který dává endpointům fixní IP adresu a definuje pod policy. Komunikuje přes apiserver s kube-proxy a network pluginem
 • deployment

Node

/etc/kubernetes/addons/ … definice doplňků
/etc/kubernetes/manifests/ … definice podů
registry.k8s.io/pause kontejnery … pomocné kontejnery zajišťující kontinuitu síťového nastavení podů po restartu

Doplňky

Storage provisioner - poskytovatel trvalých diskových uložišť
storageclass -
Calico - síťový doplnek na toky mezi namespacema atd. používá Container Network Interface (CNI), pody: calico-kube-controler a calico-node, příkaz calicoctl
Flannel - Síťový plugin (CNI)
WeaveNet - Síťový plugin (CNI)
Romana - Síťový plugin (CNI)
Kube-router - CNI
Cilium - CNI

Trivy … Trivy opensource image scanner - zjišťuje zranitelnosti obrazů
Istio - service mesh - doplnek na bezbecnost mezi podama (kdo s kym muze a nesmi)
Gremlin … doplnek na testovani bezpecnosti, provede utok na CPU, pamet a overi dobre nastaveni Kubernetes clusteru
Keda … Kubernetes Event-driven Autoscaling - Event-based skalovani, umoznuje skalovani od 0 podu, skalovani podle http requestu, poctu zprav ve fronte atd.
DAPR - Distributted APplication Runtime - nabizi okolni zdroje (aplikace - Service mash, hesla, storage, fronty) jako localhost:xxxxx/neco URL (sidekara k aplikaci)
Osiris … doplnek na skalovani od 0 podu
helm templatovací jazyk pro kubernetes
Knative serving … skalovani od 0 podu, byuziva Istio
Linkerd … jak istio, nebo Aspen,, ale lehci
kustomize … Kubernetes configuration management, umí se odkazovat na sdílený kód mezi aplikacema, nepoužívá parametry (temlaty) jako helm
Kyverno … policy pro Kubernetes
Flagger … rozhazovani trafficu na ruzne verze podu - AB testovani, canary, atd
Portainer … WebGUI na správu Kubernetes, Docker, Swarm atd.
kubernetes-dashboard … Kubernetes Dashboard - WEB GUI na správu kubernetes
NFS subdir external provider
stakater/reloader … automatický restart podu, když se změní config mapa, nebo secret
fluentd - logovaní služba na sběr logů. Kubernetes nedisponuje sbíráním logů
prometheus - logování, monitoring, alerting
OpenTelemetry - poskytuje tracing a metriky dalším nástrojům
Jaeger … konzumuje metriky

Nástroje

minukube … provoz Kubernetes na lokálním stroji
kind … instalace Kubernetes na lokálním stroji
kubespray … Ansible knihovna na instalaci k8s
kops … instalace k8s na aws
kube-aws … instalace k8s na aws
Oktant … Web GUI na spravu Kubernetes clusteru
Lens … Web GUI na spravu Kubernetes clusteru

Managovane Kubernetí clustery

AKS … Azure Kubernetes Service
EKS … Elastic Kubernetes Services - Od Amazonu
GKE … Google Kubernetes Engine
Google Anthos … Mutli-cloud, nebo hybrid cloud management, ktery umi managovat Kubernetes on-prem

parametry

label … klíč=hodnota, používají se na selekce
annotation … anotace/popis - klíč=hodnoty - popisné hodnoty, nepoužívají se v Kubernetes, používají je třetí strany. change-cause například se použije v kubectl rollout history deploy

Scheduler

Chování scheduleru lze konfigurovat sheduler profilama. Konfigurace pomocí apis/kubescheduler.config.k8s.io/v1/KubeSchedulerConfiguration. Profil pro scheduler lze vybrat v podu vlastností .spec.schedulerName. Je spoustu |pluginů pro konfiguraci Extension points:

queueSort - jak jsou setřízené čekající (pending) pody
preFilter - pre-procesing podů. může nějaké pody vyloučit z plánování
Filter - výběr nodů vhodných pro pod. Pokud žádný node, tak se pod vyloučí z plánování
postFilter - když nějaký plugin označí pod naplánovatelný, ostatní pluginy se už nevolají
preScore
Score - přiřazení skóre - scheduler nasadí pod s nejvyšším skórem
reserve
permit
preBind
Bind
postBind
multiPoint

Filtry:

 • ImageLocality - upřednostňuje nody obsahující daaný image. Extension points: score.
 • TaintToleration - Implementuje taints a tolerance. Extension points: filter, preScore, score.
 • NodeName - Kontroluje, zda Pod spec node name se shoduje s node. Extension points: filter.
 • NodePorts - Zjišťuje, zda node node má k dispozici dané porty. Extension points: preFilter, filter.
 • NodeAffinity - Implementuje node selectory a node afinitu. Extension points: filter, score.
 • PodTopologySpread - Implementuje Pod topology spread. Extension points: preFilter, filter, preScore, score.
 • NodeUnschedulable - Filtruje nody, které mají .spec.unschedulable = true. Extension points: filter.
 • NodeResourcesFit - Zjišťuje, zda node má všechny potřebné zdroje.
 • NodeResourcesBalancedAllocation - upřednostňuje nody, které by zjískaly lépe balancované zdroje, kdyby tam pod byl. Extension points: score.
 • nodeName, nodeSelector - konkrétní node, nebo konkrétní skupina nodů s daným labelem
 • affinity, anti-affinity - vhodnější nody - upřednostnění
 • taint - vyloučení nějakých nodů pro pod, tolerance - ignorování taintu
 • schedulerName - vybere profil scheduleru

spec.affinity.pod[Anti]Affinity.[required|preffered]DuringSchedulingIgnoredDuringExecution.labelSelector.matchExpressions:

 • requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution - nedá na node, pokud splněná podmínka
 • preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution - preferuje dané nody
 • podAffinity - snaží se dát pody dohromady
 • podAntiAffinity - snaží se dát na jiné nody

HA

 • vše konfigurovat pomocí hostname, ne IP
 • použít loadbalancery, TLS mít na Load balanceru, např. haproxy (/etc/haproxy/haproxy.cfg)
 • na přidáni dalšího Control Plane bude nejspíš potřeba přegenerovat klíče, budou expirované
 • etcd lze použít externí, musí se udělat první (nonColocated etcd)

DNS

SERVICE.NAMESPACE.svc.cluster.local
cat /etc/resolve.conf … ukáže IP CoreDNS a domenu pro servisy
dig @10.96.0.10 -x 10.96.0.10
rewrite name regex (.*)\.test\.io {1}.default.svc.cluster.local … k get cm -n kube-system kube-proxy -o yaml - přidá redirekt na doménu

Helm

Balickovaci system pro Kubernetes yamly (konfigurace), chart je balicek Helmu. Diky Helmu jsou pak YAMLy konfigurovatelne pomoci parametru a pro kazdy deploy na jine prostredi nemusi byt extra YALM soubor. Tiller byl agent v Helm ⇐2, ktery deployoval helm templaty do namespace pod systemovym ucivatelem, Helm v3 už Tiller nepoužívá.

https://hub.helm.sh … Repozitar Helmovych balicku

helm version
helm install --name ingress stable/nginx-ingress --debug … nainstaluje nový Helm chart - debug - ladící výstup
helm template . --name myrelease … vezme defaultni hodnoty a vytvori vystup ze sablony na stdout (pro kontrolu vystupu a syntaxe)
helm template . --name myrelease --set app.customvariable=aa,app.customnumber=2 … jak predtim, ale vyzkousi vymenu parametru
helm upgrade --install myrelease . --set app.image.repository=${DOCKER_REGISTRY} --namespace x … nainstaluje, nebo updatuje
helm upgrade -i tester ealenn/echo-server --debug … instaluje, nebo upgraduje z repozitáře ealenn chart echo-server pod release name tester
helm ls … seznam nainstalovanych chartu
helm delete --purge aaa … smaze helm release
helm search hub redis … vyhledá v repozitáři ArtifactHub vše pro redis
helm repo add bitnami ht‌tps://charts.bitnami.com/bitnami … přidá repozitář
helm repo list … vylistuje repozitáře
helm search repo bitnami … prohledává v repozitářích
helm fetch bitnami/apache --untar … stáhne a rozbalí helm chart
helm uninstall tester … odinstaluje helm release tester

Struktura

Chart.yaml
README.md
values.yaml
templates/_helpers.tpl

helm bloky

jsou uzavřené ve dvojitých složených závorkách {{}}

{{ template "fullname" . }}
{{ .Chart.Name }}-{{ .Chart.Version }}
{{ .Release.Name }}
{{ default "" .Values.mariadbRootPassword | b64enc | quote }}

Kubectl

kubectl cheat sheet

kubectl --v=10 … maximální verbosita, ukáže i API volání ve formě curl příkazu
kubectl api-resources … seznam zdrojů, např. pod, deploy
kubectl explain pods.spec.containers … popis zdroje pod.spec.containers

Konfigurace

kubectl config view … ukaze konfiguraci kubectl
kubectl config get-contexts … ukaze konfigurovane pripojeni
kubectl config current-context … ukaze aktualni pripojeni
kubectl config view --minify -o jsonpath='{..namespace}' … ukaze vychozi namespace
kubectl config use-context my-cluster-name … nastavi aktualni nastaveni
kubectl config set-context --current --namespace=NS … nastavi vychozi namespace
KUBE_EDITOR=“nano” … nastavení editoru
~/.kube/config … konfigurace kubectl
~/.kube/cache/discovery … uložené předchozí hodnoty z běhu kubectl
kubectl –kubeconfig ./admin.conf get nodes … pusti kubectl s vlastnim configem

Informace o clusteru

kubectl api-versions
kubectl api-resources
kubectl cluster-info
kubectl cluster-info dump … diagnostické informace o clusteru
kubectl version … informace o verzi klienta a K8S serveru

events, ev

kubectl get events … ukaze udalosti clusteru
kubectl get events --field-selector involvedObject.kind=Node, involvedObject.name=<node_name>
kubectl get events --field-selector type!=Normal

namespace, ns, re

kubectl get namespaces … seznam jmennych prostoru
kubectl create ns tomasovo … vytvoří nový jmenný prostor “tomasovo”
kubectl delete ns tomasovo … smaže jmenný prostor “tomasovo”
kubectl get resourcequota … ukaze quoty pro namespace (maximum prostředků CPU a paměti pro namespace)
kubectl get limitranges … ukáže qóty pro pody v namespace (maximum prostředků pro jednotlivý pod)

nodes

API objekt reprezentující server, na kterém jede virtualizace a komponenty kubernetes clusteru. Vznikne pomocí kubeadm init a kubeadm join. Pokud apiserver nemůže kontaktovat kubelet 5 minut, NodeLease naplánuje smazání nodu a NodeStatus se změní z Ready

kubectl get nodes … Seznam nodu
kubectl describe minikube … popíše node, včetně využití resourců a podů
kubectl top nodes … ukáže metriky podů
kubectl taint nodes --all node-role.kubernetes.io/control-plane- … odstraní blokování nodu pro control plane aktivity
kubectl taint nodes worker bubba=value:PreferNoSchedule … nodu worker přidá taint bubba:PreferNoSchedulle

pods

Pod je jeden či více kontejnerů sdílející stejnou IP adresu, případně storage. InitContainers jsou kontejnery, které se spustí před sekcí Containers. Kontejnery spolu mohou komunikovat přes sdílený storage, IPC, nebo loopback zařízení. Sidecar kontejnery mohou zpracovávat logy, nebo API.

kubectl cp /cesta/k/souboru NAMESPACE/JMENO_PODY:/cesta/k/souboru … kopirovani souboru z/na POD
kubectl describe pod aaaa -n nnnn … podrobne informace o podu
kubeclt edit po nginx … editace podu
kubectl exec -it aaa-6d5f854689-f28zp --namespace=default -- /bin/bash … spusti na danem podu bash
kubectl attach POD1 … připojí se do podu POD1 do spušťeného procesu
kubectl debug POD1 --image debian --attach
kubectl get pods
kubectl get po nginx -w … sledování podu
kubectl get pods -o=jsonpath=“{.items[*]['metadata.name', 'metadata.namespace']}” … vypíše jen název a namespace ve formátu json
kubectl get po nginx -o yaml --export … yaml s definicí podu, bez pod specifických informací
kubectl get pods.metrics.k8s.io … ukáže metriky podů
kubectl logs POD -n namespace … logy podu
kubectl logs --since=1h <pod_name> … za poslední hodinu
kubectl logs --tail=20 -f <service_name> [-c <$container>] … sledování logu (musí se přerušit ctrl-c) pro kontejner
kubectl logs --previous POD … logy posledního failnutého podu
kubectl run nginx --image=nginx --RM --restart=Never -- bash … vytvoří pod a spustí na něm příkaz, po skoncě
kubectl run nginx2 --image=nginx --port=80 --dry-run -o yaml … vypíše yaml pro pod, nespustí
kubectl set image pod/nginx nginx=nginx:1.15-alpine … změní verzi obrazu (upgrade)
kubectl top pods … ukáže metriky podů
kubectl port-forward mongo 28015:27017 … přesměruje tok z podu na lokálí stroj, lze směrovat i z deploymentu, replicasety a servicy (deployments/aaa, ..)
kubectl get ep … seznam endpointu PODu a jejich IP adres - ip adresa dodaná kubeletem, nebo kube proxy

deployments, deploy, replicasets, rs

Deploymenty řídí replicasety, tedy identické kopie podů

kubectl create deploy --image=nginx --dry-run=client -o yaml … vytvoří a ukáže yaml šablonu pro deployment
kubectl get pod,deploy,rs -n default … seznam podu, deployu a replika setu v namespace default
kubectl get pod -L key1,key2, -l evn=prod … vylistuje pody které mají label env=prod, ukáže hodnoty labelu key1 a key2
kubectl edit deployment.v1.apps/nginx-deployment … editace deploye
kubectl rollout restart deployment/deploy1 … predeployovani
kubectl rollout undo deployment/deploy1 … navrat na předchozí verzi deploymentu
kubectl rollout undo deployment/deploy1 –to-revision=2 … navrat na předchozí revizi 2
kubectl rollout history deployment shopping-cart-fs … seznam verzí k dispozici
kubectl rollout status deployment/deploy1 … stav rolování deploymentu
kubectl rollout pause deployment/deploy1 … pauza rolování deploymentu
kubectl rollout resume deployment/deploy1 … Obnova rolování deploymentu po pauze
kubectl scale deployment sftp-la-service --replicas=1 -n default … skalovani
kubectl autoscale deployment AAA --min=2 --max=10 … autoškálování

kubectl apply -f azure-vote.yaml … Deploy aplikace
kubectl teplace -f azure-vote.yaml --force … přenasazení aplikace ze souboru /po modifikaci souboru/
kubectl label pods POD novy-label=bbb … přidá label
kubectl label node AAA novy-label=ccc … olabeluje node
kubectl annotate pods POD anotace1=aaa … přidá anotaci
kubectl annotate pods --all description='Production Pods' -n prod … pridá popisek/anotaci všem podům v namespace prod
kubectl -n prod annotate pod webpod description- … smaže anotaci
kubectl rolling-update … Rolování změn replicasetu, nesmí spadnout sešna, jinak se nepovede
kubectl delete rs rs-one –cascade=orphan … smaže replicaset, ale podechá pody, které teď nic nespravuje, když se znovu vytvoří rs, bude je opět sprovavat

horizontalpodautoscalers

automatické horizontálí škálování (nové pody) pro deploy, nebo statefulset

kubectl get horizontalpodautoscalers … ukáže pravidla pro automatické horizontálí škálování

replicaset, rs

kubectl describe replicaset.extensions/aaa-6d5f854689 -n default … popis repliky podu
kubectl scale --replicas=3 rs/AAA … nastavení škálovaní pro replica set

statefulset, sts

statefullset - spravované skupiny podů, které si zachovávají svoji identitu (pořadí podu, IP adresu, disk, node…)

kubectl get statefulset

daemonsets, ds

Daemonset zajistí, že na každém nodu poběží kopie daného podu, např. služba disků, logů, monitoringu…

kubectl get daemonsets

horizontalpodautoscalers, hpa

API objekt, spravující metriky pro škálování a vyvolávání žádosti o přeškálování

secrets

kubectl get secrets
kubectl create secret generic secret1 -from-literal=username=devuser
kubectl describe secrets/secret1
kubectl delete secret secret1
kubectl get secret client.crt -o jsonpath=“{.data.tls\.crt}” | base64 -d | openssl x509 -text #… ukaze certifikat ze secretu

configmaps

kubectl get cm
kubectl create configmap mysqlenv --from-literal=WORDPRESS_DB_HOST="mysql:3306“ … vytvoří config mapu
kubectl create configmap mycm --from-literal=text=black --from-file=./favorite --from-file=./primary/” … vytvoří config mapu z textu, souboru a adresáře

proxy

kubectl proxy –api-prefix=/ & … vytvoří proxy na kubernetes API na lokální port, http://127.0.0.1:8001 např.

Ubuntu container for debugging
cat <<EOF | kubectl apply -f -
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: ubuntu
 labels:
  app: ubuntu
spec:
 containers:
 - image: ubuntu
  command:
   - "sleep"
   - "604800"
  imagePullPolicy: IfNotPresent
  name: ubuntu
 restartPolicy: Always
EOF

kubectl exec -it ubuntu -- /bin/bash … stahne a spusti ubuntu a na nem bash

nebo

kubectl run mongosh --rm -i --tty --image ubuntu --overrides='{"spec":{"containers":[{"name":"awscli","tty":true,"stdin":true,"image":"amazon/aws-cli:2.13.6","command":["bash"],"resources":{"limits":{"cpu":"+100m","memory":"128Mi"}}}]}}'

services, svc, endpoints, ep

Síťový load balancer. Servisa je Kubernetes operátor běžící v kube-control-manažeru ovládající network driver a kube-proxy, nebo vytváří endpoint operátor.

kubectl get service … seznam servis a jejich IP (adresu dodává Cilium - Kubernetes CNI wnetworking)
kubectl get service azure-vote-front --watch … Sledovani ap
kubectl expose rc nginx --port=80 --target-port=3100 … Typ servisy - ClusterIP
kubectl expose deployment/nginx … vytvoří službu na pod pro daný deployment, pokud má definovaný “containerPort”, jedná se o typ ClusterIP, slouží pro interní komuinkaci
kubectl expose deployment nginx –type=LoadBalancer … vytvoří servisu typu LoadBalancer - pro venkonvní komunikaci přes většinou přes cloud
kubectl expose deployment/nginx –port=80 –type=NodePort … servisa typu NodePort - přiřadí daný port na každé NodeIP
kubectl expose deployment/nginx –type=ExternalName … vytvoří CNAME na DNS
kubectl get ep … seznam endpointu PODu a jejich IP adres - ip adresa dodaná kubeletem, nebo kube proxy

Ingress - Nginx frontdoor

Aplikační gateway pro servisu - umí např. terminovat tls. Nejčastěji Nginx, ale existují i GKE, Traefik, Contour and Envoy. Ingres je pod, kterž poslouchá na API serveru v cestě /apis/networking.k8s.io/v1/ingresses a číhá na nové objekty. Když se objeví nový endpoint, nakonfiguruje tok na danou servisu

kubectl get ingress

network policies

Network policy jsou pravidla síťového firewalu. Některé CNI drivery NP nepoužívají, ale mají jiný způsob kontroly. Pokud je NetPol prázdná, neobsahuje egress, ani ingress, tak zakazuje tok. Pokud tam sekce je, tak povoluje tok. podSelector: {} = všechny pody.

kubectl get networkpolicy -n namespace … seznam sitovych pravidel (firewall)
kubectl describe networkpolicy Policy1 -n namespace … popis sitovych pravidel
kubectl edit netpol access-nginx -n default … editace sitovych pravidel
KUBE_EDITOR='vim' kubectl edit netpol access-nginx -n default -o json … editace policy v VI ve formatu JSON
kubectl delete networkpolicy default-deny-all -n namespace … smazani sitoveho pravidla

cornjobs, jobs

cronjob - časovač na spouštění jobů, job - jednorázová úloha - spuštění podu

kubectl create job sleep –image=ubuntu –dry-run=client -o yaml – “sleep 5
kubectl get cronjob … ukaze plany ukolu
kubectl get job --watch … sledovani jednotlivych jobu/ukolu
kubectl describe job JOBID … informace o jobu, na kterem kontejneru byl spusteny atd.
pods=$(kubectl get pods --selector=job-name=JOBID --output=jsonpath={.items[*].metadata.name}) … najde ktery pod odpovida danemu jobu

certifikaty

kubectl get certificate … seznam spravovanych certifikatu
kubectl describe certificate AAA … popis certifikatu AAA

disky, persistent volume

kubectl get pv
kubectl get pvc … persistent volume claim

serviceaccounts

kubectl get serviceaccounts
kubectl create sa admin-user … vytvoří service account
kubectl create token admin-user … vytvoří token pro service account

Bezpečnost

Autorizace

Kontrolována Autorizačním controlerem API serveru, umí používat různé formy autentifikace, OpenID, certifikáty, tokeny

useradd user1
passwd user1
openssl genrsa -out ~user1/user1.key 2048
openssl req -new -key ~user1/user1.key -out ~user1/user1.csr -subj ”/CN=DevDan/O=development“
sudo openssl x509 -req -in ~user1/user1.csr -CA /var/lib/minikube/certs/apiserver-etcd-client.crt -CAkey /var/lib/minikube/certs/apiserver-etcd-client.key -CAcreateserial -out ~user1/user1.crt -days 45
kubectl config set-credentials DevDan –client-certificate=~user1/user1.crt –client-key=~user1/user1.key
kubectl config set-context minukume-user1 –cluster=minikube –namespace=development –user=user1

clusterroles, role, clusterrolebindings, role bindings - RBAC

Je kontrolována module authorization controllerem API serveru

kubectl auth can-i --list … zobrazí, na co mám práva
kubectl auth can-i create deployments --as bob --namespace developer
kubectl create token default … vytvoření tokenu
kubectl get rolebindings,clusterrolebindings
kubectl create clusterrolebinding admin-user-access --serviceaccount=project1:admin-user --clusterrole=cluster-admin … přiřadí cluster roli pro service account
kubectl get clusterroles
kubectl get roles

Admission Controler

PodSecurityPolicy - vynucení pravidel je od 1.25 nahrazeno Pod Security Admission. PSP/PSA je kontrolováno Admission Controlerem API serveru. SecurityContext je nastavení bezpečnosti Podu pomocí SELinux/AppArmor. Je to sekce ve YAML definice

grep admission /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml

poddisruptionbudgets

nadefinování rozmezí planovaných odstávek podů (napčíklad, že se může vypnout jen 2 podu naráz při plánované akci (migrace podů, deploy update, …)

kubectl get poddisruptionbudgets

kubectl pluginy

kubectl krew install whoami … nainstaluje plugin whoami
kubectl krew search … seznam dostupných kubectl pluginů
kubectl whoami … spusti plugin, co ukaze, jaký uživatel jsem
kubectl tail –rs staging/payment-1234 … ukazuje logy ze všech podů replikasety
kubectl sniff bigpod-abcd-123 -c mainapp -n accounting … odposlech síťového provozu a přeposílání do Wiresharku

Další rozšíření

Rozšíření, kako třeba cilium, linkerd, jsou popsány v horní části stránky, crd s nimi pracuje

k get customresourcedefinitions.apiextensions.k8s.io … zesnam API rozšíření
kubectl get crd –all-namespaces … kratší zápis

cilium
linkerd
[https://cloud.google.com/knative|knative] … nástroje pro rozšíření ovládáné - skálování od 0, škálování podle eventů atd.
[https://tekton.dev/|tekon] … CI/CD
[https://argoproj.github.io/|agro CI/CD] … CI/CD
k get vulnerabilityreports.aquasecurity.github.io … ukáže zranitelnosti obrazů

kubeadm

https://kubernetes.io/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/install-kubeadm/ … instalace kubeadm, např. na node
https://github.com/kelseyhightower/kubernetes-the-hard-way … podrobná instalace Kubernetes

kubeadm-config.yaml:

apiVersion: kubeadm.k8s.io/v1beta3
kind: ClusterConfiguration
kubernetesVersion: 1.27.1
controlPlaneEndpoint: "k8scp:6443" #alias in /etc/hosts
networking:
 podSubnet: 192.168.0.0/16

kubeadm init –config=kubeadm-config.yaml –upload-certs | tee kubeadm-init.out … inicializace kubernetes pomoci ClusteConfiguration souboru, vytvoří control plane (cp) node
kubeadm config print init-defaults … ukáže konfiguraci
kubeadm token create … vytvoří token
kubeadm token list … vylistuje certifikáty
openssl x509 -pubkey -in /etc/kubernetes/pki/ca.crt | openssl rsa -pubin -outform der 2>/dev/null | openssl dgst -sha256 -hex | sed 's/ˆ.* //' … vytvoří discovery token
kubeadm join --token zzz k8scp:6443 --discovery-token-ca-cert-hash sha256:xxx … přidá worker node
kubeadm join k8scp:6443 --token xx.zz --discovery-token-ca-cert-hash sha256:xxx --control-plane --certificate-key yyy … přidá nový control plane do clusteru
helm repo add cilium https://helm.cilium.io/; helm repo update; helm template cilium cilium/cilium --version 1.14.1 --namespace kube-system > cilium.yaml; kubectl apply -f cilium-cni.yaml … nastaví networking na Cilium
kubeadm version … verze Kubernetes
kubeadm config print init-default … vypíše konfiguraci
kubeadm upgrade plan … plan upgrade Kubernetes
sudo kubeadm upgrade apply v1.29.1 … upgrade
sudo kubeadm upgrade node .. upgrade worker nodu

cri-o - crictl

Container Runtime Interface - Orchestrator

crictl events … seznam událostí
cat /etc/crictl.yaml

etcdctl

příkaz je k dispozici na nodu etcd

etcdctl snapshot save … uloží etcd databázi (b+ strom) do souboru
etcdctlsnapshot restore … obnoví etcd databázi ze souboru

minikube

Podmínkou pro běh minikube je běžící docker démon

curl -Lo minikube ht‌tps://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-darwin-amd64 … stáhne nejnovější binárku
chmod +x minikube … dá práva na spuštění
sudo mv minikube /usr/local/bin … nakopíruje do bin
minikube start … spustí služku
kubectl get nodes … validace
minikube addons enable ingress … povolí ingress

Upgrade

sudo apt update
sudo apt-cache madison kubeadm … kuáže dostupné verze
sudo apt-mark unhold kubeadm … odfixuje verzi kubeadm
sudo apt-get install -y kubeadm=1.28.1-00 … upgrade na danou verzi
udo apt-mark hold kubeadm … zafixuje verzi
sudo kubeadm version
kubectl drain cp --ignore-daemonsets
sudo kubeadm upgrade plan … ukáže aktuální a dostupnou verzi
sudo kubeadm upgrade apply v1.29.1 … provede upgrade
kubectl get node … verze nodů
sudo apt-mark unhold kubelet kubectl
sudo apt-get install -y kubelet=1.28.1-00 kubectl=1.28.1-00
sudo apt-mark hold kubelet kubectl
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart kubelet
kubectl uncordon cp

Troubleshooting

systemctl status kubelet.service
journalctl -u kubelet
sudo find /var/log -name “*apiserver*log” /etc/systemd/system/kubelet.service.d/10-kubeadm.conf
/var/lib/kubelet/config.yaml
/etc/kubernetes/manifests/
Zapnotut/prozkoumat API auditing
Bezpečnostní problém? RBAC, SELinux, AppArmor
Síťový problém - přidat ephemeral kontejner s network nástroji
logy a status podu
Probél na node?
/var/log/kube-apiserver.log
https://kubernetes.io/docs/tasks/debug/debug-application/
https://kubernetes.io/docs/tasks/debug/debug-cluster/
https://kubernetes.io/docs/tasks/debug/debug-application/determine-reason-pod-failure/

REST API

Dokumentace: https://kubernetes.io/docs/reference/kubernetes-api/. RC 409 - přepis aktuální verze (resourceVersion) není povolen. Nová verze v parametru modifiedIndex. Běžné HTTP metody: GET, POST, PATCH, DELETE, …

current_context=$(kubectl config view -o json | jq -r '."current-context"')
user=$(kubectl config view -o json | jq -r '.contexts.[] | select(.name == "'${current_context}'") | .context.user')
cluster=$(kubectl config view -o json | jq -r '.contexts.[] | select(.name == "'${current_context}'") | .context.cluster')
certificate=$(kubectl config view -o json | jq -r '.users.[] | select(.name == "'${user}'") | .user."client-certificate"')
key=$(kubectl config view -o json | jq -r '.users.[] | select(.name == "'${user}'") | .user."client-key"')
ca=$(kubectl config view -o json | jq -r '.clusters.[] | select(.name == "'${cluster}'") | .cluster."certificate-authority"')
server=$(kubectl config view -o json | jq -r '.clusters.[] | select(.name == "'${cluster}'") | .cluster.server')
export token=$(kubectl create token default)\\

curl ${server}/api/v1 –header “Authorization: Bearer $token” -k … autorizace pomocí tokenu
curl --cert ${certificate} --key ${key} --cacert ${ca} ${server}/api/v1/pods … list of pods
https://127.0.0.1:53479/api/apps/v1
curl --cert /Users/lipenskyt/.minikube/profiles/minikube/client.crt --key /Users/lipenskyt/.minikube/profiles/minikube/client.key --cacert /Users/lipenskyt/.minikube/ca.crt -H "Accept: application/json, */*" -H "Content-Type: application/json" -XPOST -d '{"kind":"SelfSubjectAccessReview","apiVersion":"authorization.k8s.io/v1","metadata":{"creationTimestamp":null},"spec":{"resourceAttributes":{"namespace":"default","verb":"create","group":"apps","resource":"deployments"}},"status":{"allowed":false}}' https://127.0.0.1:53479/apis/authorization.k8s.io/v1/selfsubjectaccessreviews|selfsubjectaccessreviews informace, zna mohu vytvářet objekty typu deployment

/apis … seznam dostupných API
/api/v1
/api/v1/pods
api/v1/namespaces
/api/v1/namespaces/default/pods/mujpod
/api/v1/namespaces/default/pods/mujpod/log
/api/v1/namespaces/default/pods/mujpod/exec
/apis/networking.k8s.io/v1/ingresses
/apis/metrics/k8s.io/ … metriky
/apis/metrics.k8s.io/v1beta1/nodes … metriky nodů
/apis/metrics.k8s.io/v1beta1/pods