Table of Contents

HashiCorp Vault

URL

https://SERVER.cz:8200/ui/vault/storage/raft … ukáže seznam nodá a který je aktivní
/v1/sys/health … stav o zdraví služby

CLI

Proměnné prostředí VAULT_TOKEN … token pro autorizaci
VAULT_SKIP_VERIFY … ignoruje nevalidní certifikát
VAULT_ADDR=https://aaa.bbb.ccc … nastavení URL pro vault server

systém

vault secret list … seznam včech secret enginu
vault list auth/token/accessors … seznam všech tokenů
vault list identity/entity/id … seznam entit
vault list identity/entity/id … seznam entit
vault list identity/entity-alias/id … seznam entit
vault auth list … seznam authentikačních mechanizmů
vault auth enable -path=“userpass-test” userpass … povolí authentifikaci userpass
vault login -method=userpass user=tomas … přihlášení pomocí userpass
vault policy list … seznam policy
vault policy read aaa … ukáže definici policy aaa
vault token capabilities secret/data/training_test … informace o možnostech tokenu na daný objekt
vault write -format=json identity/entity name=“bob-smith” policies=“base” metadata=organization=“ACME Inc.” metadata=team=“QA” … vatvoří entitu
vault write identity/entity-alias name=“bob” canonical_id=$(cat entity_id.txt) mount_accessor=$(cat accessor_test.txt) custom_metadata=account=“Tester Account” … vytvoří entity alias

Práce se secretama a hodnotama

vault kv delete aaa/bbb/ccc … smaže hodnoty pro secret
vault kv get -field config aaa/bbb/ccc … vratí hodnotu pro klíc config v cestě aaa/bbb/ccc
vault kv get -format=json … výstup ve formě json
vault kv list java/list … seznam secretů/složek
vault kv metadata get java/list … získá informace o složce včetně metadat
vault kv metadata delete java/aaa … smaže secret (složku)
vault auth list … seznam policy?
vault read auth/token/lookup-self … informace o tokenu
vault read sys/policy

Práce s Vault službou

VAULT_TOKEN=aaa vault operator step-down … tento node přestane být hlavní node
vault status -tls-skip-verify … vypíše status služby, nekontroluje certifikáty
vault operator unseal … odblokuje node z maintenance modu
vault operator rekey -init -key-shares=5 -key-treshold=3 … vydá nonce kód nutný pro rotaci unseal hesel a root hesla
vault operator rekey -nonce=aaaaa … spustí se tolikrát, kolik je treshold, zadají je unikátní klíče a poté se vygenerují nové unseal klíče a operation nonce klíč pro generování root klíče
vault operator generate-root … zadají se 3 unseal klíče a vygeneruje se nový root klíč

Vault v Dockeru, backup/restore

docker volume create vault-volume
docker run --rm -it --name vault_local --cap-add=IPC_LOCK -e VAULT_ADDR='http://0.0.0.0:8200' -e 'VAULT_LOCAL_CONFIG={"storage": {"raft": {"path": "/vault/"}}, "listener": [{"tcp": { "address": "0.0.0.0:8200", "tls_disable": true}}], "default_lease_ttl": "168h", "max_lease_ttl": "720h", "ui": true, "cluster_addr": "http://127.0.0.1:8201", "api_addr": "http://0.0.0.0:8200"}' -p 8200:8200 -v vault-volume:/vault hashicorp/vault:1.14.10 server
docker cp vault-snap/vault-raft-2023-11-24-14-45-00.snapshot vault_local:/tmp
docker exec -it vault_local /bin/sh
vault status
vault operator init
vault operator unseal -tls-skip-verify
vault login
vault operator raft snapshot restore -force /tmp/vault-raft-2023-10-09-23-45-00.snapshot
vault operator unseal -tls-skip-verify