Externi odkazy

Lets encrypt - autorita vydavajici SSL/TSL certifikaty zdarma
MD5 online decryptor na jednoducha hesla
SHA-1 online decryptor na jednoducha hesla
Mozilla wiki - security part
Clanky o bezpecnosti
RHEL 6.8. Security guide
Seznam bezpecnostnich der
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html … otestovani sifrovani SSL/TLS pro zadanou domenu, parametry nastaveni

SSL/TLS Klice

Privatni klic se pouziva k rozkodovani textu. Verejny klic se pouziva k zakodovani textu. Podepsane certifikaty se generuji na serveru sluzby, pote se vyexportuje csr (certificate signing request) a odesle se CA (Certifikacni autorite) k overeni (zapsani do databaze klicu v CA databazi). Pote autorita odesle overeny verejny klic spoku s overenym podpisem autority. CA buze byt but korenova, duveryhodna, nebo intermediate - zretezena - CA overena korenovou CA, nebo CA co byla zretezene overena korenovou CA.

Klicenky:

KEY.sth … Stash soubor - soubor, kde je zakodovano heslo k privatnim klicum v kdb
KEY.kdb … Key DataBase - databaze ssl klicu - public i private klice
keystore.jks … Java Keystore keystore.p12 … Klicenka ve formatu PKCS12

Typy kódování

DER … Distinguished Encoding Rules … binární forma
PEM … Privacy Enhanced Mail = certifikát v base64 podobě a uzavřený —–BEGIN xxx—– a —–END xxx—–
PKCS12 neboli PFX … binární formát pro ukládání více klíču, či certifikátů chránněné heslem

Typy souboru

key.csr … Certificate Signing Request - zadost o certifikaci certifikatu
key.key … Private key
key.crt … certifikat v textove podobe PEM nebo v binarni podobe DER
key.cer … certifikat textove podobe, PEM nebo v binarni podobe DER
key.pem … certifikat v PEM kodovani (X.509) v base64/asci podobe
key.der … certivikat v binarni podobe zakodovany pomoci DER
keystore.p12 … klicenka s certifikatama a klicema v PKCS#12
keystore.pfx … klicenka s certifikatama a klicema v PKCS#12
.p7b, .p7c … PKCS#7 - zakodovano v base64/asci podobe

Prace s SSL klici - GS Kit

gsk7cmd -cert -import -db /tmp/key1.kdb -target /tmp/key2.kdb -pw HESLO1 -target_pw HESLO2 -label JMENO_V_KDB1 -new_label JMENO_V_KDB2 … import certifikatu JMENO_V_KDB1 z KDB1 do KDB2
gsk7cmd -cert -extract -db /tmp/key.kdb -pw HESLO -label POPIS -target /tmp/key.cer … export certifikatu z KDB
gsk7cmd -cert -list -db /tmp/key.kdb -pw HESLO … seznam certifikatu v KDB
gsk7cmd -cert -details -db /tmp/key.kdb -pw HESLO -label JMENO_CERTIFIKATU … info o certifikatu JMENO_CERTIFIKATU v KDB

Prace s SSL klici - ikeyman

Prace s klici pomoci keytool

keytool -genkey -alias mydomain -keyalg RSA -keystore keystore.jks -keysize 2048 … vygeneruje dvojici klic v klicence - RSA o velikosti 2048
keytool -certreq -alias mydomain -keystore keystore.jks -file mydomain.csr … Vytvori z klice zadost o overeni CA
keytool -import -trustcacerts -alias root -file Thawte.crt -keystore keystore.jks … naimportuje zretezeny, korenovy, nebo overeny certifikat
keytool -printcert -v -file mydomain.crt … overi certifikat
keytool -list -v -keystore keystore.jks … vypise seznam zertifikatu v klicence

Prace s openssl

Uzitecne priklady openssl prikazu

openssl s_client -showcerts -connect www.domain.com:443 -servername domena.com … stahne a ukaze SSL/TSL certifikat z https serveru a navaze ssl komunikaci, pomoci SNI pozada o certifikat k domena.com
openssl s_client -showcerts -cert cert.cer -key cert.key -connect www.domain.com:443 … jako predtim, ale pouzije zadany klinentsky klic
echo n | openssl s_client -showcerts -connect www.domain.com:443 | openssl x509 -text … ukaze vsechny zaznamy o certifikatu, vcetne expirace

openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt … generovani self-signed verejneho klice pro https komunikaci
openssl req -new -key domena.key -out domena.csr -sha256 -subj “/C=CZ/L=Brno/O=Firma a.s./OU=tym/emailAddress=email@email.cz/CN=domena.cz” -addext “subjectAltName = DNS:domena1.cz,DNS:domena2” … CSR s Alternate names
openssl req -text -noout -verify -in CSR.csr … informace o CSR
openssl x509 -in lipensky.cz.pem -text -noout … informace o klici acs.qacafe.com.pem v textove podobe
openssl x509 -in root_ca.cer -inform DER -out root_ca.pem … konverze z DER formatu do PEM

cat clientcert.pem trusted_ca.pem root_ca.pem » clientcertchain.pem … vytvori certifikacni retezec (certification chain)

openssl pkcs12 -info -in a.pfx … informace o certifikatu
openssl pkcs12 -export -in lipensky.cz.crt -inkey lipensky.cz.key -out lipensky.cz.p12 … vytvoreni P12 klicekny
openssl pkcs12 -in certificate.p12 -out clientcert.pem -nodes -clcerts … export certifikaty z p12 klicenky
openssl pkcs12 -export -in clientcertchain.pem -out clientcertchain.pfx … vytvoreni/pridani certifikatu do p12/pfx klicenky
openssl pkcs7 -print_certs -in certificate.cer -out certificate.crt … konverze certifikatu do jineho kodovani
openssl pkcs7 -print_certs -in old.p7b -out new.crt … konverze certifikátu p7b na crt

RSA

openssl genrsa -des3 -out server.key 1024 … generovani privatniho RSA klice, delka 1024 bytu, kodovani DES
openssl req -new -key server.key -out server.csr … generovani CSR (zadosti o overeni) z privatniho klice
openssl rsa -in privateKey.key -check … kontrola RSA klíče, jestli je validní
cp server.key server.key.org; openssl rsa -in server.key.org -out server.key … odstraneni passphrase z klice
openssl rsa -in server.key -text > private.pem … konverze privatniho klice z KEY do PEM

Analyza https toku

V prohlizeci lze videt obsah HTTPS komunikace pomoci pluginu jako FireBug, Developer Tool etc (klavesa F12)

Externe lze sifrovanou komunikaci analyzovat pomoci flow capture nastroju (Wireshark, tcpdump, ssldump), ale je videt pouze proces komunikace - hello faze, atd.

Aby bylo mozne komunikaci rozsifrovat, je nutne vedet privatni klic. Ten se musi naimportovat to flow capture toolu (ssldump, Wireshark) a ten pak umi zobrazit obsah komunikace

Firefox

Z Firefoxu lze privatni klic ziskat nasledujici procedurou:
Linux, MaxOS: export SSLKEYLOGFILE=~/path/to/sslkeylog.log
Windows: Computer properties > System Properties > Advance system settings > Environment Variables > add new value “SSLKEYLOGFILE” with the path.
restartujte Firefox s touto promennou.

JVM

Je potreba stahnout agenta jSSLKeyLog a spustit JVM s -javaagent parametrem

Wireshark

V Wiresharku: Edit > Preferences > Protocols > SSL > (Pre)-Master Secret log filename > vlozit nastavenou cestu

Dalsi moznost je analyza toku pres proxy, viz vice na http://stackoverflow.com/questions/516323/https-connections-over-proxy-servers a http://wiki.squid-cache.org/Features/SslBump.

Seznam tcp traceru:
tcpdump
ssldump
wireshark

ssh

ssh-keygen -f id_rsa -p … zmena passphrase

gpg

gpg -k … seznam klíčů
gpg –output public.pgp –armor –export username@email … exportovaní veřejného klíče
gpg –output private.pgp –armor –export-secret-key username@email … exportování soukromého klíče
gpg –import my-key.asc … import klíče
cat soubor | gpg –decrypt … rozkódování