UNIX - Prikazy

Odkazy

1-liners 1. cast jedno radkovych prikazu P.Kurminse
1-liners 2. cast jedno radkovych prikazu P.Kurminse
1-liners 3. cast jedno radkovych prikazu P.Kurminse
Linuxjournal.com

Obrazovka

echo … napise na obrazovku text

clear … vycisti screen
tty … ukaze, ktera konzole je aktivni
stty … ukaze a meni parametry terminalu
screen … multitasking terminalu v jednom procesu

Procesy

/proc/$pid/fd/* … seznam otevrenych souboru danym procesem
at … jednou spousteny proces
batch … spusti se proces, kdyz system neni vytizen
bg … rozjeti procesu a prevedeni do pozadu
crontab … pravidelne spoustene procesy
disown -h %1 … zprosti vlastnictvi k prosesu na pozadi (proces se neukonci odlogovanim)
exec skript … narhadi aktoualni behove prostredi (tedy napr. skript, shell atd) spustenim prikazu “skript”
fg … navrat preruseneho procesu do popredi
ipcs … (interprocess comunication status) ukazuje meziprocesorovou komunikaci
ipcrm … uvolnovani meziprocesorove sdilene pameti?
jobs … seznam prerusenych procesu
kill … zabiti procesu
kill -HUP 393442 … restartuje proces, pokud to umi, napr. sshd
kill -STOP 1234 … pauzne proces
kill -CONT 1234 … znovu ozivi proces
lsof -nP … seznam otevrenych souboru roznyma procesama
nice … meni prioritu spoustenych procesu
nohup … spusteni procesu na pozadi a ten neni dite shellu
ps … seznam procesu
ps -e f … podrobny stromovy seznam procesu
ps xvvv … podrobny popis parametru u procesu (mnoztvi pameni, jez zabira atd.)
ldd … seznam knihoven, jez uziva dany proces
ldconfig … v danem adresari nainstaluje novou knihovnu (nejcasteji /usr/lib)
LD_LIBRARY_PATH … promenna prostredi, kde jsou cesy ke knihovnam
LIBPATH=/opt/freeware/lib/:/opt/IBM/ldap/V6.3/lib:/usr/lib … cesty ke knihovnam, nejlepe danou promennou exportovat (export)
strace mail … spusti mail a zobrazuje kod
strace -p 123 … zobrazuje kod procesu s PID 123
wait 1234 … pocka az proces 1234 posle Return Code
proces & … spusti proces na pozadi
proces |& … spusti proces na pozadi, vstupy a vystupy jdou do procesu (napriklad ksh |&)
echo $$, $! … napise PID aktualniho procesu a posledniho procesu na pozadi
echo $- … prepinace aktivniho shellu
$PPID … PID rodicovskeho procesu

Knihovny

Objekty (soubory s priponou .o) jsou zkompilovane kody - knihovny, ktere lze linkovat ke spustitelnym souborum. Josu ve formatu ELF (Executable and Linkef Format). Ke kompilaci a liknovani je treba tez hlavickovy soubor s priponou .h. Knihovny lze zabalit do archivu knihoven (program ar, koncovka .a), jsou to staticke knihovny - prilinkuji se v dobe kompilace do kodu spustitelneho programu. Shared object libraries (koncovka .so) jsou dynamicke knihovny, zkompilovane parametram fPIC (Position Indepencent Code), ktere se linkuji k programum dynamicky az behem zavadeni, ci behu.

ar -t -v /usr/lib/x86_64-redhat-linux5E/lib64/libanl.a … ukaze obsah archivu statickych knihoven (seznam ktere knihovny obsahuje archiv .a)
export LIBPATH=/opt/freeware/lib/:/opt/IBM/ldap/V6.3/lib:/usr/lib … konfigurace cest k dynamickym knihovnam
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/freeware/lib/:/opt/IBM/ldap/V6.3/lib:/usr/lib … konfigurace cest k dynamickym knihovnam
export LD_RUN_PATH=/opt/freeware/lib/:/opt/IBM/ldap/V6.3/lib:/usr/lib … konfigurace cest k dynamickym knihovnam
ldd /usr/bash … vypise, ktere dynamicke knihovny pouziva dany binarni spustitelny soubor
ld -G *.o -o libfoo.so … linkuje knihvny (objekty) do libfoo.so
ldconfig -p … vylistuje knihovny a lokace, ktere se mohou pouzivat
/etc/ld.so.conf … konfigurace cest k dynamickym knihovnam
nm /lib/ld-2.12.so … vypise staticke funkce a objekty ze zadane knihovny
nm –dynamic … vylistuje dynamicke objekty (funkce, konstanty)
objdump -a /usr/lib/libcupscgi.so.1 … vylistuje z jakych knihoven se sklada archiv, ci knihovna
objdump -x /usr/lib/libcupscgi.so.1 … vylistuje hlavicky a zavislosti na jine dynamicke knihovny
readelf -s /usr/lib/libcupscgi.so.1 … vylistuje funkce a objekty z knihovny (jako nm -D)

Uzivatele

newgrp … zmeni aktualni skupinu uzivatele
finger … info o uzivateli
id (uzivatel)… zobrazi info o (aktualnim) uzivatel
last … vypis poslednich loginu uzivatelu (/var/adm/wtmp)
lastb … vypis poslednich spatnych prihlaseni (/var/log/btmp)
logname … vypise id prihlaseneho uzivatele
passwd … zmena hesla
su … (switch user) smeni uzivatele
sudo … pod jinym uzivatelem provede prikaz
/etc/sudoers … konfigurace
visudo … editace /etc/sudoers
w … seznam zrovna prihlasenych uzivatelu
who … seznam zrovna prihlasenych uzivatelu
whoami … login aktualniho uzivatele

Cas

date … zobrazeni, zmena datumu
cal … zobrazeni kalendare

Disky, filesystemy

pwd … aktualni adresar
df … disk free - ukaze volne misto na primountovanych discich
du -smx .[!.]* … disk usage - ukaze kolik zabira ktery soubor v aktualnim adresari na disku, vcetne skrytych
fsck … (File system check) Kontrola a oprava struktury disku
sync … synchronizuje disk
mt … (magnetic tape) ovlada magnetickou pasku swpon -a … aktivuje definovane swapdisky

Soubory, adresare

cat … vypise obsah souboru
cd … (change directory) zmena adresare
chmod … zmena prav souboru
chown … (change owner) zmena vlastnika souboru
chgrp … (change group) zmeni skupinu uzivatele
chroot /home/aaa … zmeni v prostredi korenovy adresar. / bude v /home/aaa
cksum soubor … spocita CRC souboru soubor
cmp … napise prvni rozdilny bit 2 zadanych souboru
cp … (copy) kopiruje soubor do jineho adresare
cpio … copy to i/o devices
cpio -idmv < soubor.cpio … rozbali soubory z cpio archivu
cpio -itv < soubor.cpio … vylistuje archiv soubor.cpio
cpio -ov < filenames > /dev/rfd0 … zkopiruje soubory na disketu
find . -print | cpio -ov > aaa.cpio … zkopiruje vsechny soubory v adresari i podadresarich
dd conv=noerror,sync if=/dev/fd0 of=(filename) … nacte disketu do souboru, ignoruje chyby disku
diff … (differences) najde rozdily v zadanych souborech
dump … zalohovani souboru a FS
file … rozpoznani zadaneho souboru
find /home/user -name aaa.txt … program pro vyhladavani souboru na disku podle ruznych parametru
find / \( -user RO45853 -o \( -perm -0040 -o -perm -0020 -o -perm -0010 \) \( -group IBMAdmin -o -group bin -o -group sys \) \) -type d -ls … slozitejsi podminka pro find
gzip … de/komprese do souboru gz
install -m 755 soubor /kam … zkopiruje soubor do lokace kam a priradi mu pristupova prava
ls … (list) vypis seznamu souboru v danem adresari
ln … (link) vytvori zastupce k souboru
mkdir … (make directory) vytvori adresar
more … vypise obsah souboru s cekanim po strance
mv … (move) presune soubor do jineho adresare
ncheck … ukaze jmeno souboru podle idonde
rm … (remove) vymaze soubor
pax … alternativa pro cpio a tar
rmdir … (remove directory) smaze adresar
stat file.txt … informace o souboru - velikost, inode, pristupy atd.
tar … (tape archiver) ulozeni souboru do jednoho souboru
tar cvf - abc | gzip > abc.tar.gz … baleni a komprimovani jednim prikazem
touch … vytvoreni prazdneho souboru, zmena casu prirazenych k souboru
umask 077 … nastavi defaultni prava pro nove soubory (vypne vsechny defaultni prepinace pro skupinu a ostatni)
wc … (word count) spocite pocet bytu, slov a radku
which x y … ktery soubor se spusti zadanim prikazu x a y
whereis x y … kde se nachazi spustitelny soubor x a y
whence x y… kde se nachazi, vcetne aliasu spustitelny soubor x a y
zcat (compress, uncompress) … cteni zkompresovaneho .Z, .gz souboru, komprese, dekomprese
zip … komprese, dekomprese do .zip

Komunikace

mail … cteni posty
mail a@b.c … napise mail na adresu a@b.c (konec ctrl-d)
talk … chat s jinym prihlasenym uzivatelem
wall … napise zpravu vsem prihlasenym uzivatelum (konec ctrl-d)
echo Hello > /dev/pts/0 … posle Hello na konzoli pts/0 (ukaze se v danem terminalu na obrazovce)
write … posle radky textu prihlasenemu uzivateli (konce ctrl-d)

wget http://www.seznam.cz … stahne html stranku do soubrou
curl -u user:passwd ftp://machine.domain:port/full/path/to/file … stahne soubor s ftp serveru
curl -u username: --key ~/.ssh/id_dsa --pubkey ~/.ssh/id_dsa.pub scp://shell.example.com/~/personal.txt … stahne soubor pres ssh
curl --ftp-ssl ftp://files.are.secure.com/secrets.txt … stahovani pres sftp
curl -u user:passwd -x my-proxy:888 http://www.get.this/ … stahovani pres proxy
curl -o aaa.html http://mypage.org/bbb.html … ukozi stranku do souboru aaa.html curl -O http://www.seznam.cz … stahne stranku do souboru
curl -T - http://www.upload.com/myfile … nahraje standartni vstup na stranku (Musti tam byt “PUT” znacka)
curl -d "name=Rafael%20Sagula&phone=3320780" http://www.where.com/guest.cgi Posle metodou POST data
curl -X POST -H “Content-Type: application/json” -d {name=a; password=b} … posilani JSONu
curl -F "file=@cooltext.txt" -F "yourname=Daniel" -F "filedescription=Cool text file with cool text inside" http://www.post.com/postit.cgi … odesle soubor a vyplni pole na strance
curl -A 'Mozilla/3.0 (Win95; I)' http://www.nationsbank.com/ … tvari se jako mozilla
curl --verbose --header 'Host: www.example.com' 'http://10.1.1.36:8000/the_url_to_test' … Pouziti virtualni domeny na IP adrese
curl -w "$i: %{time_total} %{http_code} %{size_download} %{url_effective}\n" -o "/dev/null" -s http://address.cz/test.html … vypis custom informaci k requestu (cas odezvy, http kod, velikost) - dobre pro performance testy

vstup/vystup

awk … programovatelny editor textu z stdin do stdout
du -smx .[!.]* | awk '{if( $1 > 10){print $2}} … pokud prvni slovo je > 10, vypis drue slovo
du -h . |awk '{if(index($1,“G”) > 0){print $0}}' … vypise radky, kde prvni promenna s pismenem G je vetsi nez nula
cat rc.tcpip | awk '{if ($2 ~ /xntpd/) sub(/^#/,“”,$1)}1' > rc.tcpip … odkomentuje # xntmp
{ rm rc.tcpip && awk '{if ($2 ~ /xntpd/) sub(/^#/,“”,$1)}1' > rc.tcpip; } < rc.tcpip … to same
cut … z kazdeho radku ukaze pouze urcite sloupce
cut -c 1-8 aaa.txt … napise prvnich 8 znaku z radku cut -d ' ' -f 1,2,5 … Vypise 1., 2. a 5. pole odeelene mezerou egrep … (enhanced grep) umi funkci OG
fgrep … (fast grep) rychlejsi grep - vyhledava jen slova
grep … filtruje ze vstupu radky, ktere obsahuji nejaky text zadany regularnimy vyrazy
head … prvnich 10 (nekolik) radku z vstupu
printf … tisk formatovanych textu
LEN=20 ; printf -v char “%${LEN}s” “”; echo ${char// /-} … napise 20x pomlcku
printf “%5sahoj” … 20xmezera + ahoj
rew … vypise pozpatku, co se do nej posle
sed … (stream editor) edituje tok textu
sed -e 'rozsah1PRIKAZ1;rozsah2PRIKAZ2' … provede posloupnost prikazu na posloupnosti rozsahu
sed -ne '/TOM!/s/kde je TOM? /;1,5p' … na radcich, kde neni retezec TOM, napis na zacatek “kde je TOM”, vytiskni jen prvich 5 radku
sed 's:$:\r:' -i soubor … prevede unixovy soubor na dosovy
sed 's/\s\{2,\}/ /g;s/^ //g;' -i soubor … Provede 2 substituce - smaze vicenasobne bile znaky a mezery na zacatku radku
sed '/^$/d' … smaze prazdne radky
sed -i '/Windows/d' /tmp/data.txt … Smaze radky se slovem Windows primo v souboru data.txt
sed '/WORD1/,/WORD2/d' … smaze vsechny radky mezi slovem WORD1 a WORD2 vcetne techto 2 radku
sed -n 22p … vypise 22. radek
sed '1iaaa' soubor … vlozi radek pred prvni radek a napise text aaa
sed '/^{/,/^}/!d' … vytiskne vse mezi prvni slozenou a posledni slozenou zavorkou (pred a po smaze) - Vyselektuje JSON
sort … tridi radky ve vypisu
sort -k 3 … pridi podle tretiho slova
sort -t : -k 2 -n … numericky tridi podle druheho slova oddeleneho znakem :
string /etc/fstab … ukaze soubor /etc/fstab, netisknutelne znaky neukaze
tail (-f) … poslednich 10 (+- nekolik) radku z vstupu (pernamentne)
tee … sandartni vstup vstup posle na st. vystup i do souboru
tr … prevede/smaze nektere znaky
tr '[A-Z]' '[a-z]' … prevede velka pismena na mala
tr “;” “\n” … zameni strednik za novy radek
tr -d '\r' &gt; input.file &lt; output.file … prevede dosovy textovy soubor na unixovy
uniq … maze duplicitni radky
wc … pocita radky, slova ls >/tmp/ls 2> &1 … vystup, i vystup chyb jde do /tmp/ls
script -c bash vystup.txt … presmeruje veskery vystup i do souboru. -t jsou casove znamky

shell

alias l='ls -l' … prezdivka l je misto ls -l
echo $$ $_ $(date + &quot;%m&quot;)… napise PID procesu, posledni prikaz(vystup) a minutu
echo $((10+10)) … soucet 10+10
echo ${AAA} … vypise promennou AAA
M=aa;aa=5;eval echo \${$M} … vyhodnoceni promenne odkazujici na promennou
typeset —l AAA … zmeni pismena v promenne AAA na mala
echo ${#AAA} … vypise delku promenne AAA
echo $0 $# $* … napise jmeno aplikace, pocet parametru, vsechny parametry
echo $? $! $1 … napise posledni exit hodnotu, pid posledni bg aplikace, prvni argument
(sleep 6000) & sleep 2 ; kill $! … timeout pro prikaz - ukonci prikaz po 2 sekundach, pokud se nedokonci
echo ${num:5:7} … vypise 5 az 7 znak z promenne $num
${probenna/CO/ZACO} … zameni prvni retezec CO za ZACO
${probenna//CO/ZACO} .. zameni vsechny retezce CO za ZACO
B=1;A=B;C=${!A} … neprimy odkaz. Udela jakoby C=$($A) (to same co eval C=\$$A)
aaa=“ahoj”; echo $aaa; echo ${aaa} … prirazeni a vypis promenne
pole[0]=“cau”; echo ${pole[0]} … definovani prvku pole, vypis
set —A X 1 2 3 d e f … nadefinuje pole X skladajici se z prvku 1 2 3 d e f
set +A X a b c … prepise prvni 3 prvky pole X na a b c
unset X … zrusi pole
typeset X[0]=“1” X[1]=“2” X[2]=“a” … dalsi definice pole X
typeset -u X … prevede vsechny prvky z pole X do velkych pismen
typeset -L2 X … vsechny prvky orizne na 2 znaky
typeset -A Y[A]=a Y[B]=b … definice asociativniho pole
echo “${pole[*]), ${#arrname[*]}” … vypise vsechny prvky pole a jejich pocet, kornshel dovoluje max.4096 prvku
${array}, $array … prvek 0 z pole array
${array[n]} … prvek n z pole array
${array[n+2]} … prvek n+2 z pole
${array[$i]} … prvek $i z pole
${array[*]}, ${array[@]} … Vsechny prvky z pole
${#array[*]}, ${#array[@]} … Pocet prvku v poli
${#array[n] … Delka prvku n z pole array
${!array[*]}, ${!array[@]} … vsechny indexy inicializovanych prvku pole
${!array[*]:n:x} … x prvku pole pocinaje prvkem n
${!array[@]:n} … Vsechny prvky z pole zacinaje prvkem n
echo ${aaa:-“ahoj”} … vypise promennou aaa pokud existuje, pokud ne tak “ahoj”
echo ${aaa:+“ahoj”} … vypise “ahoj”, pokud promenna aaa existuje
echo ${aaa:?“aaa not defined”} … vypise ahoj, nebo vyskoci s hlaskou “aaa not defined”
echo ${aaa:=“ahoj”} … vypise aaa, pokud existuje. Pokud ne, tak se aaa priradi ahoj a pak se vypise
echo ${aaa:%.*} … v promenne smaze nejmensi mozny vyskyt regularniho vyrazu .* od konce
echo ${aaa:%%.*} … v promenne smaze nejvetsi mozny vyskyt regularniho vyrazu .* od konce
echo ${aaa:#.*} … v promenne smaze nejmensi mozny vyskyt regularniho vyrazu .* od zacatku
echo ${aaa:##.*} … v promenne smaze nejmensi mozny vyskyt regularniho vyrazu .* od kacatku
IFS=“:”; for i in “a:b:c”; do echo $i; done … nastavi oddelovac :
${variable//pattern1/pattern2} … Nahradi vsechny vyskyty vyrazu pattern1 za pattern2 v promenne
${variable/pattern1/pattern2} … Nahrani prvni vyskyt vyrazu pattern1 za pattern2 v promenne
${variable/#pattern1/pattern2} … Nahradi prvni vyskyt vyrazu pattern1 za pattern2 v promenne, jestlize promenna zacina vyrazem pattern1
${variable/%pattern1/pattern2} … Nahradi posledni vyskyt vyrazu pattern1 za pattern2 v promenne, jestlize promenna konci vyrazem pattern1
${variable:start} … Vrati promennou zacinajicim na pozici start az do konce promenne
${variable:start:length} … Vypise z promenne lenght znaku zacinajicich na pozici start
env … zobrazi promenne prostredi
envsubst <vstup.txt >vystup.txt … vysubstituuje text $X a ${X} za hodnoty systémových proměnných
export AAA … promennou AAA vyexportuje pro potomky
exit 0 … ukonci skript/shell s return codem 0
fc … (fix command) prace s historii shellu
fc -c … r … posledni prikaz
fc -l 1 … seznam vsech prikazu od prvinho
help … hapoveda k vestavenym prikazum
history … vypis cele historie prikazu
let “SOUCET = $AAA + 1” … Pricte k promenne AAA 1 a priradi vysledek promenne SOUCET
logout … odhlaseni z shellu
pwd … vypise aktualni adresar
read … precte vstup ze standartniho vstupu
while read line; do echo $line; done &lt; a.txt … cte soubor radek po radce
while read line; do echo $line; done &lt; &lt;(ls) … cte vystup z prikazu radek po radku (bash)
return 1 … ukonci funkci a vrati RC=1
shift … presune $n na $n-1
set -o … zobrazi mod editace prikazove radky
set … vypise promenne
shopt … zobrazuje nastaveni shelu
sleep 2 … shell pocka 2 sekundy
test $a -eq 100 … porovnavani a testovani promennych a souboru - vrat 0 pokud promenna a je rovan 100
$test = a@(123 … zavorky misto test
$date =~ ^[0-9]{8}$ … regularni byrazy
timeout 60s wait 3000 … timeout pro prikazy - ukonci po 60 sekundach pokud prikaz neskonci
type sh … napise, jako jako co shell interpretuje sh
ulimit … nastaveni a zobrazeni omezeni shellu
unalias … zrusi prezdivku
unset … zrusi promennou
promenne prostredi shellu
xargs prg … Precte radky z stdin preda je jako argumenty programu prg
ls | xargs -t -I {} mv {} {}.old … priklad :-)
set -o emacs … prepne ksh do emacs ovladani

programovani (podminky)

cd a &amp;&amp; echo jsem v a … pokud se povede cd a, pak udelej druhy prikaz
cd a || echo nejsem v a … pokud se nepovede cd a, pak udelej druhy prikaz
test … otestovani podminky
if x then y else z fi … pokud x, potom y, jinak z
read x … nacte z klavesnice radek a priradi jej promenne x
for x in y do z done … promenne x prirad postupne prvky z y a vzdy proved z
while x; do y done … dokud je pravda x pak delej y
until podminka; do prikaz; done … delej, dokud nenastane podminka
exit n … ukonci davku a vrati vystupni kod n
shift … posune argumenty doleva
prikaz1 && prikaz2 … pokud se provede prikaz1, pak vykonej prikaz2 a vrat nula, pokud vystup obou je 0
prikaz1 || prikaz2 … pokud se provede prikaz1, pak vykonej prikaz2 a vrat nula, pokud vystup aspon jednoho je 0
continue … skoc na konec cyklu
break … ukonci cyklus
function aaa { } … definovani funkce
aaa () {} … definovani funkce

Parametry skriptu

getopts “:s:a:” PARAMETR … vrati parametr, se kterym byl volan prikaz (-XXX), kde povolene parametry jsou a a s

while getopts ":s:ab" PARAMETR; do
  case $PARAMETR in
    a|b  ) echo parametr a nebo b;;
    s  ) echo parametr s ma argument $OPTARG;;
    *  ) echo "Neco jineho"
  esac
done
shift $(($OPTIND - 1)) # pote prvni parametr skriptu bude prvni text bez minuska

$@ parametry v uvozovkach, oddelene mezerou
$* parametry oddelene mezerou
$# pocet parametru
$0, $1, … nulty, prvni parametr

samorozbalovaci skripty

kodovani, kryptovani, komprese

echo -n 'Ahoj' | base64 … enkryptuje text do base64
echo -n c2NvdHRsaW51eC5jb20gcm9ja3MK | base64 -d … dekryptuje base64 text
compress … komprese a rozbaleni .Z souboru
gzip … komprese a rozbaleni .gz souboru
gpg … gpg kryptovani
openssl

ostatni

basename /a/b/c … vrati jmeno souboru, tedy c
expr 1 + 2 … vypocita 1 + 1
1) … to same
let 1 + $cislo … to same bc … kalkulacka
$result=$(print “n=1;for(i=1;i<8;i++)n=i*n;n”|bc) … vypocita 8 faktorial
man
info
telinit n … prepne runlevel na cislo n
telinit -q … ukonci init, napr. pro odzkouseni syntaxe
shutdown … vypnuti, restartovani, upozorneni na vypnuti
uptime … Ukaze, jak dlouhu system bezi od minuleho vypnuti/restartu
who -r … ukaze momentalni runlevel
hostname … jmeno pocitace
hostname aaa … zmeni jmeno pocitace na aaa
host aaa … prevede aaa na numerickou adresu a opacne
nolookup www.seznam.cz
dig www.seznam.cz
lpc … Check and control the printer
lpq … ukaze obsah tiskove fronty
lprm … maze z tiskove frony
logger -ip auth.notice -t sshd “Alois se pripojil a provadi $SSH_ORIGINAL_COMMAND” … zapise “Alois se pripojil a provadi prikaz” do logu udalosti ve /var/log/*
rup … ukaze, jak dlouho bezi pocitace na siti
uname … informace o systemu a jadru
cat /etc/issue … informace o OS
watch -n 60 ls … spusti ls kazdych 60 sekund


ftpwho … kdo je pripojeny na ftp

Konverze

catdoc … prevod MS Word .doc do txt a tex

sitove nastroje

nc … netcat
nc -vz -w3 -n 129.39.133.239 9497 … otestuje, zda je na adrese 129.39.133.239 otevreny port 9495, timeou 3 sec
nc -l 3333 … posloucha na portu 3333
nc 1.2.3.4 3333 … posila na port 3333

Transfering files

cat backup.iso | nc -l 3333
nc 192.168.0.1 3333 > backup.iso

Transfering - pkazuje progress

cat backup.iso | pv -b | nc -l 3333
nc 192.168.0.1 3333 | pv -b > backup.iso

Zalohovani

dd if=/dev/hdb5 | gzip -9 | nc -l 3333
nc 192.168.0.1 3333 | pv -b > myhdb5partition.img.gz
tar -czf - /etc/ | nc -l 3333
nc 192.168.0.1 3333 | pv -b > mybackup.tar.gz

Bezpecnost

cat backup.iso | nc -l 3333
ssh -f -L 23333:127.0.0.1:3333 me@192.168.0.1 sleep 10;
nc 127.0.0.1 23333 | pv -b > backup.iso

nc abc.cz 22 #… jako telnet
nc -z 192.168.0.1 80-90 #… Port scanner
nc -l -p 12345 -e /bin/bash #… Presmerovani shellu na port
nc -l -p 12345 | nc tomas.lipensky.cz 80 | nc -l 123456 #… nc jako proxy - port worwarder
nc -X 4 -x 129.39.133.102:1080 192.168.13.44 22 #… Otevre tunel pres proxy

ssh-keygen -t rsa -b 2048 -f ~/.ssh/id_muj … vyganeruje RSA klic pro SSH
ssh-keygen -lf ~/.ssh/id_muj.pub … ukaze fingerprint klice - ukazuje se pri veborse loging v auth.log
ssh-agent bash … spust bash s ssh-agentem, ktery umi nahrat do pameti hesla ke klicum
ssh-add ~/.ssh/id_muj … po zadani hesla umozni pouzivat certifikat bez hesla
ssh-add -l … vylistuje klice v pameti
ssh-add -L … ukaze verejny klic ke klicum v pameti
Nastaveni sftp a logovani sftp udalosti
/etc/sshd/sshd_config … nastaveni ssh daemona, uzitecne prikazy = LogLevel, ForceCommand, Match User aaa pravidla,
~/.ssh/authorized_keys … nastaveni klicu, pred klicem muze byt omezeni, jako treba command=“/bin/ls”, from=“192.*.*.*”, environment=“REMOTEUSER=jrhacker” …
ssh serverA “bash -s” &lt; ./skript.sh … spusti lokalni skript na vzdalenem pocitaci
ssh -X server … povoli X11 forwarding, nastavi DISPALY a xauth. X11Forwarding musi byt povoleno v /etc/ssh/sshd_config. Pri sudo se musi pouzit xauth
xauth add $(xauth -f ~USER/.Xauthority list|tail -1) … nastavi xauth pro forwardovani X11 packetu
autossh -X -L 5432:remote_DB_server:5432 -R 873:local_RSYNC_server:873 user@remote_ssh_server … jako ssh -L -R (socks proxy), ale obnovuje tunel po skončení sezení

1)
1 + 2