Powershell

Externi odkazy

Programy managovatelne PS

Exchange 2007+
SQL 2008+
System Center Data Protection
System Center Operations Manager
System Center Virtual Machine Manger
atd.

Help, debugging

get-help .. napoveda
get-help get-member … napoveda k get-member
get-member $aaa … popise objekt $aaa, informace o objekty - tridy, hodnoty, vlastnosti
get-command notepad … ukaze cestu k programu nebo plny nazev prikazu

Prikazy

shell.set –enabled true … zapnuti Bash shellu
& spustitelny_soubor parametrt … spusti spustitelny soubor s parametry, ktere se neinterpretuji jako PS parametry
CALL D:\BATCH\SendSuccessMail.vbs … spusti VBS

Nahrady z shellu/bash

prikaz | out-string -stream | select-string … prikaz | grep
Get-ChildItem -Recurse *.* | Select-String -Pattern “RETEZEC” | Select-Object -Unique Path … grep -irl “RETEZEC” *
get-childitem | select string -Pattern “txt” -NotMatch … grep -v txt
-ErrorAction SilentlyContinue … 2> /dev/null … prepinac na potlaceni chyb
prikaz 2>$null >$null … nahrada 2>/dev/null >/dev/null
prikaz | out-null … dalsi nahrada >/dev/null
Get-ChildItem -Path . -recurse | where { ($_.Mode -notlike 'd') -and ($_.LastWriteTime -gt (Get-Date).AddDays(-1)) } … find . -mtime -1
Get-ChildItem -Path V:\Myfolder -Filter CopyForbuild.bat -Recurse … find -name CopyForbuild.bat
get-childitem -filter “*.xls” | sort LastWriteTime … ls -ltr *.xls
Invoke-WebRequest -uri “http://www.google.com” -UseBasicParsing … curl http://www.google.com, use basic parsing zamezi zavislosti na Internet Exploreru
$a | sort -unique … sort -u - case insensitive
$a | select -uniq … sort -u, uniq - asi case sensitive
$a | Get-Unique … sort -u, uniq - asi case sensitive
gci . | %{$f=$_; gci -r $_.FullName | measure-object -property length -sum | select @{Name=“Name”; Expression={$f}}, @{Name=“Sum (MB)”; Expression={“{0:N3}” -f ($_.sum / 1MB) }}, Sum } | sort Sum -desc | format-table -Property Name,“Sum (MB)”, Sum -autosize … du -smx *
Get-PSDrive | Where Used -ge 0 | Select-Object Name,Used,Free … df - velikost a misto na disku

Promenne

Promenne jsou objekty, mohou obsahovat 1-dimenzionalni promenne, ale i sady promennych help variables
get-variable … seznam promennych
$p | get-member … vsechny vlastnosti a tridy objektu - popis objektu
$PSVersionTable … objekt obsahujici hodnotu verze
$profile … profilovy powershell
$a="$profile je profil" … vlozeni promenne do promenne
$a="$profile je retezec" … nezameni $profile za jeji hodnotu
$text="Ahoj, moje cislo je {0:N0} je to {1:P2} procent" -f 50.5432 0.15555 … formatovani textu
$d=Get-Date; “Dnes je {0: d. M. YYYY H:mm:ss}” -f $d … formatovani datumu
$a='1'; [int]$a … prevede retezec na cele cislo
$? … true posledni prikaz bez chyby. False- posledni prikaz selhal
[xml]$pes=“<dogs><dog name=“alik”/><dog name=“cvalik”/></dogs>”
$pes.dogs.dog[0] … ukaze vlastnost dogs, prvni prvek z pole
$cells = @1) … 2-dimenzionalni pole - definice
$cells.length, $cells.Count … velikost 2-dimenzionalniho pole - radky, sloupce
$p[5..-1] … vsechny prvky od 5teho do posledniho
$soubor | Get-Content C:\aaa.txt … nacte vsechny radky do promenne typu pole
${C:\aaa.txt}=$soubor … ulozi obsah promenne do souboru
$pole=@() … definice prazdneho pole
$pole=1,2,3,4,5 … definice pole
$pole+=,6 .. pridani dalsiho prvku do pole
$asocpole = New-Object PSObject; … definice prazdneho asociativniho pole (hashtable), jina moznost je @{}
$asocpole=@{ “Ferda” = “mravenec”; “Pytlik”=“brouk”, 'beruska'=@{'tecky'=7}} … definice asociiativniho pole
$asocpole.keys, $asocpole.values, $assocpole[“Ferda”], $assocpole[0] … seznam klicu, seznam hodnot, hodnota pro klic
$asocpole.add( 'Bob', 'kralik' ), $asspole.remove('Bo'“) … pridani, odebrani prvku
$null … prazdny objekt
$error … pole chyb od startu powershellu
$multiline=@"text na
vice radku"@
$mycredentials = Get-Credential … interaktivni graficke okno na zadani kredenci (jmeno, heslo)
$password = [System.Web.Security.Membership]::GeneratePassword(16,3) … vygeneruje heslo $secpasswd = ConvertTo-SecureString "PlainTextPassword" -AsPlainText -Force … Vytvori promennou tajny text ze zadaneho textu
$mycreds = New-Object System.Management.Automation.PSCredential ("username", $secpasswd) … vytvore promennou typu credence [string]::IsNullOrEmpty($null) … vrati $true kdyz je parametr $null nebo prazdny
$person = new-object PSObject … novy prazdy objekt
[string]::IsNullOrEmpty($text) … vrati true, pokud je text prazdny, nebo neni definovany
$aaa.contains('`n') … true kdyz retezec obsahuje novy radek
$person | add-member -type NoteProperty -Name First -Value $FirstName … prida objektu podpromennou
$person | Add-Member -NotePropertyName rodina -NotePropertyValue ([PSCustomObject]@{}) … prida podobjekt
($aaa.GetType()).Name … vrati typ promenne

Argumenty skriptu

param([string]$soubor = “file”, [string]$adresar = “directory”) … prevede -file a.txt do promenne $soubor
$MyInvocation.MyCommand.Name … jmeno spusteneho skriptu prave jedouciho, neco jako v Bash basename $0
$pid … cislo PID aktualniho procesu
$MyInvocation.MyCommand.Path … cela cesta spusteneho skriptu (jake $0 v bashi)

Konfigurace

$profile … profily - skripty co se vykonaji pri startu PS
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\*ps1xml … vychozi vzhled zobrazeni prikazu jako get-process atd. Nemenit, prestane fungovat. Je treba vytvorit vlastni a podepsat

Operatory

help operators #, <# #> … komentare
> >> 2> 2>> … presmerovani vystupu jako v shellu
-and -or -not -xor … logicke operatory
-gt -lt -le ge -eq -like -clike … binarni operatory (kdyz zacina na c - case sensitive, i - case insensitive)
-cne -ne … case-sensitive not eqal, not equal = nerovnosti
+ - * / % … aritmeticke operatory
() … operatorove zavorky
$p -is “array” … napise, zda je promenna pole
“ahoj pane” -replace “pane”,”kluku“ … substituce
“ahoj” -replace '.{3}$','nebo' … nahradi posledni 3 znaky za 'nebo'
”{1:f0}-{2:HH:MM}-{0}“ -f “a”, 4312.123412, $(get-date) … forma ja se naformatuje radek
(1..10) -join ”;“ … spoji prvky pole pomoci oddelovace, vrati jako text
“1,2,3” -split ”,“ … vrati pole, kde rozdeli text podle oddelovacu
Test-Path a.txt … vrati True/False podle toho, jestli soubor/adresar exituje

Funkce

Funkce ulozene v souboru psm1 (modul), mohou byt naimportovany Function Pozdrav ($jmeno) { write-host “ahoj $jmeno”} … (moznost zadat typ [string]$jmeno) definice funkce s parametrem
pozdrav “Honzo” … (pozdrav -jmeno Honzo) vyvolani definovane funkce
function secti ([int]$cislo1=0, [int]$cislo2= $(throw “nezadan parametr cislo2”)) {} … vychozi hodnoty, druha vychozi hodnota je “vykonej chybovou hlasku”

rizeni toku

foreach-object ($i in $array) { Write-Host $i; $_ } … (foreach, %) pro kazdy prvek $i v poli $array, vypis ho a vrat ho jako objekt
if ($promenna -eq $null) { “neni definovano” } elseif { “OK” } elseif { “nemuze nastat” } … if else podminky
get-service | foreach … jina moznost for foreach
for ( $i=1 ; $i -lt 5 ; $i++ ) {} … for smycka
while ( $i -ne 2 ) {} … while smycka
break … prerusi cyklus
continue … preskoci zbytek bloku a skoci zase na dalsi beh bloku
& { write-out “ls” } … scriptblock - spusti kod v zavorkach

Chyby, debugging

-ErrorAction SilentlyContinue … potlaceni chybovych hlaseni - akce jako $errorview, ale jen pro tento beh
-errorVariable x … chyba se ulozi do promenne $x pro tento beh prikazu i do $error
throw “chyba” … vyvolani vyjimky/chyby a konec behu skriptu
trap {“Error found: $_”} … zabrani ukonceni programu, kdyz nastane vyjimka. Misto toho ji vypise
write-error “chyba” … dalsi zpusob vyvolani vyjimky/chyby, neukonci beh
$error … seznam vsech chyb od startu powershellu
$errorview … prepinani runych vzhledu chyb
$erroractionPreference='SilentlyContinue' … Vychozi akce co ma PS delat kdyz narazi na chybu - pokracuje, nezobrazuje chybu, alternativy 'Stop' atd.
try { dir \asd } catch { write-host Error happen: $_.Exception.Message } … try a catch blok pro akce v pripade chyby v try bloku
Set-PSDebug -Trace 1 … zapne debug mod urovne 1
Set-PSDebug -Step … pta se me, kdyz chci skocim do interaktivniho modu prohlizet promenne, vratim se exit-em
Set-PSDebug -off … vypnu debug mode
Set-StrictMode -version “1.0” … hlasi chyby, kdyz promenna neexistuje
Set-StrictMode -version “2.0” … hlasi chyby, i kdyz promenna neexistuje i kdyz metodna, vlastnost neexistuje
Set-StrictMode -off … Vypne strict mode
$host.EnterNestedprompt() … skoci v tomto radku do debug modu ve skriptu a po exit zase pokracuje
Set-PSBreakPoint -Command Stop-Process … definice break pointu pro prikazu Stop-Process (jine uziti: pri zmene promenne, na radku x), h help v interaktivnim modu
Get-PSBerakPoint … vylistovani break pointu
return … konec behu smycky (for, while, ..) nebo funkce

MSSQL

Import-Module SQLPS
cd SQLSERVER:/
cd SQL\ROCKET\DEFAULT\DATABASES\DATABASE\TABLES\Schema.Table\Columns
Invoke-SqlCmd “CREATE TABLE Lide (id int, jmeno nvarchar(50), prijmeni nvarchar(50))“
import-csv C:\labs\lide.csv | foreach { Infoke-sqlcmd (“INSERT INTO dbo.lide (id, jmeno, prijmen) VALUES (” + $_.id + ”, '” + $_.jmeno ”', '“ + $_.prijmeni + ”')“) }
Invoke-SqlCmd “SELECT TOP 10 * FROM lide”

Comlet-y

add-content … to same jako », podporuje parametr -encoding, prida dalsi obsah do soubory
add-windowsfeatire / install-windowsfeature
Compare-Obejct $objekt1 $objekt2 … (compare) porovna 2 objekty, ukaze rozdilnosti
Compare-Object $(Get-Content a.txt) $(Get-Content b.txt) … porovna 2 soubory
compress-archive -Path C:\co_zabalit -DestinationPath jmeno_archivu.zip … (PS5) komprese do zip balicku
convertTo-html
convertTo-csv
Expand-Archive -Path jmeno_archivy.zip -DestinationPath C:\kam_rozbalit … rozbaleni zip balicku (PS5) export-clixml C:\a.xml … vystup objektu do xml
export-clixml C:\a.xml … vystup objektu do csv
format-disk
format-table … zobrazi vystup jako tabulku (vychozi vystup)
FT id,processname -autosize … zobrazi vystup jako tabulku (FT = format-table), jen vybrane sloupce
format-list * … (fl) naformatuje vystup jako seznam “promenna : hodnota”, * zobrazi vsechny hodnoty objektu (zobrazi to v jine forme)
get-alias … vypise nadefinovane aliasy
get-command … seznam vsech prikazu (aliasu, comandletu atd.)
get-childitem -recurse… (dir) rekurzivni seznam souboru
get-childitem | where { $_.Lenght -ge 10MB } … ukaze soubory vetsi nez 10 MB
get-childitem HKCU:\,HKLM:\ -recurse -include *PoerShell* … rekurzivni hledani
Get-content soubor.txt … vypise obsah souboru
Get-content soubor.txt -tail 20 … vypise poslednich 20 radek ze souboru
Get-Content [filename] | Select-Object -Last 10 … Powershell 2.0 a starsi - tail ekvivalent
Get-Content server.log -wait … zobrazi a zobrazuje vsechny nove radku
get-executionpolicy (-list)… zobrazi nastaveni pro spousteni ps skriptu
get-help *alias* … seznam vsech prikazu obsahujici alias v nazvu
get-help help -full … kompletni info o prikazu help
get-help add-comupter -examples … priklady
get-help -? … help
get-history … ukaze historii prikazu
get-itemProperty HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ”(Default)“ … ziska hodnotu registru
get-member … ziska vlastnosti objektu (metody, vlastnosti, atd.)
get-process | where { $_.handles -gt 80 }
get-psdrive … vylistuje vsechny “ps disky” - aliasy pro ruzne objekty - disky, adresare, registry, promenne atd.</br> Get-Random -Min 0 -Max 256 … nahodne cislo 0 - 265
Get-Service | Where-Object {$_.displayName.StartsWith(“NATION-”)} | Select name … seznam vsech sluzeb
get-wmiObject Win32_LogicalDisk|select DeviceID,@{Label='Free Space'; Expression={$_.FreeSpace/1GB}} … vylistuje logicke disky
get-wmiObject Win32_OperatingSystem | fl $_.caption … vytiskne verzi operacniho systemu
group-Object Status … (group) seskupi polozky z objeku pomdle sloupce Status
Invoke-History 85 … vyvola prikaz z historie
Invoke-Item C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe … spusti paralelne dalsi Powershell v jinem okne
Invoke-Expression ( Invoke-WebRequest “https://a.b/c.psi ) … (taky IEX (IWR URL)) … stahne skript a spusti ho
import-clixml … vypise objekty z xml zachycene pomoci export-clixml
import-csv … importuje z csv souboru
Install-WindowsFeature -name Web-Server -IncludeManagementTools … nainstaluje windows feature Web Server
join-path ([Environment]::GetFolderPath(“Desktop)) “text.txt” … spoji cesty
(Measure-Command {dir -include *.ps1 -recursive}).totalSeconds … meri kolik sekund trva prikaz
measure-object -property sum -minimum -maximum sum … (measure) kdyz se presmeruji objekty do measure, umi je zmerit - pocet objekty, min,max,avg,sum jednotlivych vlastnosti
new-item -path . -name new_dir -type directory … vytvori novy adresar
new-item -path . -name new_file -type file -value “text … vytvori novy soubor
New-Item -Path $link -ItemType SymbolicLink -Value $target … (PS5) vytvori symbolicky link
new-itemProperty
out-gridview … zobrazi vystup v grafickem okne, filtr a trideni k dispozici
out-null … /dev/null
out-printer …
out-host … standartni vystup
out-file … vystup do souboru, nativni prikaz pro >
out-string -strea … vypise objekty jako retezec
Push-Location … ulozi si aktualni adresar do pameti (stack)
Push-Location -stack job1 … pojmenovani stacku, mozno mit vice ulozenych
Pop-Location … vrati aktualni adresar
read-host … vstup z std. vstupu
remove-Variable aaa … dealokuje promennou
remove-windowsfeature
resolve-path … konvertuje relativni cestu na absolutni
restart-computer
send-mailMessage … posle mail
set-content … zapis do souboru, > ma spatne kodovani. Vytvori novy soubor s obsahem z argumentu
Set-Content script.cmd '@echo ahoj' -Encoding ASCII … Zapis do souboru, musi se pouzit ASCII, vychozi kodovani PS1 je UTF a skripty nejsou pak citelne
set-executionpolicy remoteSigned … povoli spousteni PowerShell skriptu z lokalni masiny
Set-Service -Name sshd -StartupType Automatic … aktivace sluzby - automaticky se spusti po startu
select -property Name,VM -first 10 … ukaze jen vlastnosti (parametry) Name a VM, jen 10 prvnich radku
select-object -ExpandProperty Name … ukaze (expanduje) parametr Name
select-string “aaa” … jako grep
sort -property CPU -descending … setridi vystup podle vlastnosti
split-path “C:\a.txt” … vrati C:\, cestu k souboru, alternativa k dirname
split-path “C:\a.txt” -leaf … vrati a.txt, jen jmeno souboru bez cesty - alternativa k basename
start-process … (start) spusti soubor vychozi aplikaci
start-process powershell … spusti powershell v novem okne
Start-Process -NoNewWindow pomaly_skript.ps1 … pusti skript na pozadi aktualniho PS okna/skriptu
start-process “C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer\vswhere.exe” -ArgumentList ”-v” -PassThru -Wait -NoNewWindow … spusti ve stejnem okne, pocka na konec programu
& “C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer\vswhere.exe” … spusti aplikaci, zpusob jak program v ceste obsahujici mezery
tee-object … ulozi objekt do souboru ale i na std. vystup
where-object { $_.name -eq “notepad” } … (where) vybere jen specifikovane objekty, podobne jak v sql
? name -eq notepad … jiny zapis where { $_.name -eq notepad}
write-host $profile -foregroundcoler red … vypise na obrazovku promennou $profile cervene
write-host “`n`n`thello`n” … vypise : novy radek, novy radek, tabulator, hello, novy radek

Uzivatele

Get-WmiObject -Class Win32_UserAccount … seznam vsech uzivatelu
Get-WmiObject -class Win32_UserAccount -Filter 'LocalAccount=True' | Select-Object -first 1 -Expa ndProperty SID … seznam lokalnich uzivatelu - jejich SID
Get-LocalGroupMember -name users … lokalnich uzivatelu
([Security.Principal.SecurityIdentifier]'S-1-5-20').Translate([Security.Principal.NTAccount]) … preklad SID S-1-5-20 na jmeno uzivatele
(New-Object System.Security.Principal.NTAccount(“localadmin”)).Translate([System.Security.Princip al.SecurityIdentifier]).value … preklad uzivatele na SID
Get-EventLog System -Source Microsoft-Windows-WinLogon … seznam prihlaseni, odhlaseni uziatelu, jako prikaz last v linuxu

Prava k souborum

ACL - Access Control List se sklada z ACE - Access Control Entries - objekty typu Security.AccessControl.FileSystemAccessRule. Kazde ACE se sklada z 5 parametru: “Kdo - uzivatel, skupina, ..”, ”Prava”, “dedicnost”, “propagacni pravidla, ”zakaz, povoleni

get-acl C:/windows | fl * … naformatuje vystup ze ukaze vsechny pole objektu
$acl=get-acl C:/windows/temp/a.txt … ukaze ACL zkracene info o souboru/adresari
$accessRule=new-object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule “Authenticated Users”,”Read“,”Allow“ … vytvoreni noveho objektu - prava Read pro Autentifikovane uzivatele
$acl.AddAccessRule($accessRule) … pridani noveho prava k existujicim pravum
Set-Acl C:\Temp\a.txt $acl … nastaveni prav souboru
New-Object Security.AccessControl.FileSystemAccessRule 'DOMAIN\user', 'ListDirectory, ReadAttributes, …', 'ContainerInherit, ObjectInherit', 'InheritOnly', 'Allow' … vytvoreni pravidla (ACE) pro listovani adresaru a cteni atributu

Prace s registry

Set-Location HKCU: … prepne se do virtualniho souboroveho systemu registru
Test-Path .\Software\hsg -ErrorAction silentlycontinue … zjisti jestli existuje cesta v registrech
New-Item -Path HKLU:\Software -Name hsg … bytvori novou registrovou slozku
get-item -path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\chef-client" … ukaze registr
Get-ItemProperty -Path Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion … seznam promennych daneho registru
Set-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ EnableLUA 0 … nastavi LUA na 0 (disabled) - zrusi omezeni prava uzivatelu s administratorskyma pravama

Certifikaty, klice

Get-ChildItem Cert:\ -recursive -CodeSigningCert | where { $_.thumbprint -eq "dsafasdfasdfsadf" } … najiti certifikatu podle thumbprintu
set-authenticodesignature -filepath .\a.ps1 -certificate $cert … podepisovani klicem
Import-Certificate -FilePath cert.cer -CertStoreLocation LocalComputer\Root … import certifikatu do knihovny certifikatu
Import-PfxCertificate -Exportable -Password “aaa” -CertStoreLocation LocalComputer\My -FilePath cert.pfx … import klice a privatniho klice z klicenky, povoli exportovani
Export-Certificate
Export-PfxCertificate

Zjisteni prav certifikatu
$cert=Get-ChildItem CERT:\LocalMachine\My\88885BB00494362E50A3C206270C7053EADD6099 
$rsaFile = "C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\" + $cert.PrivateKey.CspKeyContainerInfo.UniqueKeyContainerName 
$acl=Get-Acl -Path $rsaFile 
$acl.Access 
Pridani prav
$permission="NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE","Read","Allow" 
$accessRule=new-object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule $permission 
$acl.AddAccessRule($accessRule) 
Set-Acl $rsaFile $acl 
$acl=Get-Acl -Path $rsaFile 
$acl.Access 

vzdalene spousteni

$Host.ui.PromptForCredential("Matrix OS", "Enter the credentials","Administrator","") … nepovinne, zmeni texty v get-credential
$cred=get-credential … ziska interaktivne kredence
$password=ConvertTo-Securestring -asPlainText -Force "Heslo"; $cred=New-Object System.Management.Automation.PSCredential("User", $password) … ziska neinteraktivne kredence
Invoke-Command -scriptblock { cls } -credential $cred -computername ROCKET

Sit, firewall, networking

New-NetFirewallRule –DisplayName "Allow ICMPv4-In" –Protocol ICMPv4 … povili na firewallu ICMMP ping
New-NetFirewallRule -Name “WINRM-HTTPS-In-TCP” `

 1. DisplayName “Windows Remote Management (HTTPS-In)” `
 2. Description “Inbound rule for Windows Remote Management via WS-Management. [TCP 5986]” `
 3. Group “Windows Remote Management” `
 4. Program “System” `
 5. Protocol TCP `
 6. LocalPort “5986” `
 7. Action Allow `

-Profile Domain,Private … nove pravidlo firewallu pro WinRM pres HTTPS
Disable-NetFirewallRule -Name “WINRM-HTTP-In-TCP-PUBLIC” … deaktivuje pravidlo FW
Get-NetIPConfiguration … sitove nastaveni
Get-NetIPAddress … sitove adresy
Get-NetAdapter … seznam sitovych adapteru
Test-NetConnection -Port 53 -ComputerName 1.2.3.4 … test sitoveho spojeni (ping nebo jako nettcat -z)
New-Object System.Net.Sockets.TcpClient(“192.168.0.2”, 80) … jako netcat -zv server port
Set-ItemProperty -Path HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters -Name IpEnableRouter -Value 1 … zapne IP forwarding - vyzaduje restart

NUPKG - nuget packages

Get-Package … seznam nainstalovanych balicku
Find-Package .\aaa* … najde balicky v aktualnim adresari zacinajici na aaa
Find-Package .\aaa* | Install-Package … nainstaluje balicky ktery nalezl Find-Package

Moduly

Get-module -listavailable … seznam vsech nainstalovanych modulu, vcetne starych verzi, vcetne cest
Get-InstalledModule … seznam nainstalovanych modulu - posledni verze
Import-Module C:\labs\mod.psm1 … Nacteni moduly zadanim absolutni cesty
Import-module SQLPS … nacte modul pro praci MS SQL server
Install-Module AAA -RequiredVersion 0.4 … instalace konkretni verze
Uninstall-Module AAA … odinstalace posledni verze modulu AAA\ get-command -module SQLPS … ukaze prikazy modulu SQLPS
Register-PSRepository -Name FileShareRepo -SourceLocation '\\server1\FileShareRepo' ‑InstallationPolicy Trusted … pridani lokalniho repozitare modulu Publish-Module -Name TestModule -Repository FileShareRepo … ulozi modul do repozitare
Get-PSRepository -Name FileShareRepo … informace o repozitari
Find-Module -repository FileShareRepo … zobrazi balicky v repozitari
Unregister-PSRepository -Name FileShareRepo … odregistruje repozitar

Active Directory

Import-Module ActiveDirectory

cd AD:\
cd “DC=turbomax,dc=local”
cd “CN=Users
dir | where {$_.name -eq tomas} | select *,@{Label='Path';Expression={$_.PSPath}} | del … vymaze uzivatele
remove-ADUser tomas
$secure=ConvertTo-SecureString “Password1” -asplaintext -force new-ADUser franta -AccountPassword $sercure -Enabled $true\\
Invoke-SqlCmd -hostname . -Database AdventureWorks2012 -query “SELECT TOP 10 * from person.person” | foreach { New-ADUser -name (“user” + $_.id) -AccountPassword $password -Enabled $true -Given name $_.FirstName -Surname $_.LastName } … vytvoreni uzivatelu z SQL tabulky

Get-ADGroup Skupina … (portebuje RSAT) informace o AD skupine
Get-ADUser TLipensky … (portebuje RSAT) informace o AD uzivateli
Get-ADDomain … (portebuje RSAT) informace o AD domene
Add-Computer -DomainName #{new_resource.name} -Credential $mycreds -Force:$true -OUPath 'OU_INFO' … pridani do domeny v PS

COM integrace - COM objekty

$object=New-Object -comObject WScript.Shell
$object|Get-Member -memberType *Method
$path=[system.environment]::getFolderPath('Desktop')
$link=$wshell.CreateShortcut(“$path\PowerShell.lnk”)
$link | get-member
$link.TargetPath='powershell.exe'
$link.Description='PS'
$link.WorkingDirectory=$profile
$link.IconLocation='powershell.exe'
$link.save() … ulozeni linku z objektu, pokud nenadefinujeme povinne parametry, tak bude chyba

$IE=New-Object -ComObject 'InternetExplorer.Application'
Eie.navigate(“http://www.google.com”)
$ie.visible=$true
$ie.quit

$o=New-Object -ComObject Shell.Application
$o.ToggleDesktop() … minimalizace vsech oken

[threading.thread]::CurrentThread.CurrentCulture='en.US'
$Excel=New-Object -Com Excel.Application
$excel.visible=$true
$excel.workbook.add()

WMI

Informace poskytuje WMI sluzba (Windows Management Instrumentation) Get-WmiObject -list
Get-WmiObject Win32_OperatingSystem | fl *
Get-WmiObject Win32_Process | fl * … seznam procesu vcetne plneho prikazu
Get-WmiObject Win32_Process -Filter “name = 'notepad.exe'” | select CommandLine … filter na notepad.exe a vypis plneho prikazu
Get-WmiObject Win32_NetworkAdapter | fl *
Get-CimInstance CIM-Processor
Get-CimInstance CIM-Processor -ComputerName .
Get-CimInstance Win32_Process -Filter “name = 'notepad.exe'” | select CommandLine … ziska komplet informace o procesu, vcetne prikazove radky
Get-WmiObject -class Win32_LogicalDisk
Get-WmiObject -Query “Select * from Win32_LogicalDisk WHERE DeviceID='C:'“

Remoting

WinRM sluzba, jede na HTTP/HTTPS a SOAP, potrebuje PSv2, .NET2 a vyssi, …, HTTP jede na portu 5985, HTTPS na portu 5986
Elegantni cesta jak nastavit WinRM remoting (neomezeny) : https://gist.github.com/TechIsCool/d65017b8427cfa49d579a6d7b6e03c93

Enable-PSRemoting … spusti Set-WSManQuickConfig a ruzna pravidla na povoleni
WinRM quickconfig … Win prikaz - nastavi listener, dovoli administratorum pristup
Set-WSManQuickConfig … to same, ale z PS
winrm get winrm/config/listener … zobrazeni parametru WinRM
Set-Item WSMan:localhost\Client\TrustedHosts -value * -Force … nastaveni duverovani vsem pocitacum pro pripojeni WInRM
new-pssession … vytvori noe pripojeni, ale nepripoji se
enter-pssession … vytvori a pripoji se
$s=new-session|enter-session … pripoji se k existujicimu spojeni
get-pssession … seznam PS spojeni
exit-pssession … vyskoci ze spojeni
remove-pssession … ukonci spojeni
invoke-command -computername aaa -Credential $cred -ScriptBlock {Get-Culture} … spusti prikaz na vzdalenem pocitaci pomoci WinRM
Invoke-Command -Session $s -ScriptBlock {Get-Culture} … spusti prikaz v otevrene session $s (pomoci new-session)

Jobs

Start-Job -name NewJob -Scriptblock {Get-Service} … spusti ulohu na pozadi, napr. na jinem pocitaci
Get-Job … informace of ulohach
Receive-Job -name newJob … obdrzi vysledky - objekty z bufferu, muze to byt job ze scheudleru, vysledky se ulozi na pocitaci v xml
Receive-Job -name newJob -keep … vysledky se nechaji na pocitaci, neprepisi se Remove-Job -name newJob … smaze vysledky
Get-SchedulerJob
Set-SchedulerJob
Set-ScheduledTask
get-SchedulerTask
$akce = New-ScheduledTaskAction -Execute 'Powershell.exe' -Argument '-NoProfile -WindowStyle Hidden -command ”& C:\script.ps1”' … Nadefinuje akci
$spoustec = New-ScheduledTaskTrigger -Once -At 9am -User “System” … nadefinuje spoustec: jednou, dnes v 9h, pod administratorem
Register-ScheduledTask -Action $akce -Trigger $spoustec -TaskName “skript” -Description “Skript na udrzbu disku” … vytvori task
Start-ScheduledTask -TaskName “skript” … spusti job okamzite nezavisle na casu ve spousteci
Get-ScheduledTask -TaskName “skript” | Get-ScheduledTaskInfo … ukaze vysledek posledniho behu

Logovani, auditovani

Regularni vyrazy

“cislo 00420 111 222 333” - match “\d{1-4}[ -]\n{1-3}[ ]?\n{1-3}[ ]?\n{1-3}” … zjisti pritomnost regularniho prikazu
$matches … vysledek hledani
$text -replace ”(?m)^”,“> ” … substituce na vie radcich, na zacatek kazdeho radky vlozi “> “

prace s xml

[xml]$xml=”<a><b f='q'><c>text</c><d>3</d></b><b><c>nextext</c></b></a>” … import xml lze provest i zadanim retezce
$xml2=[xml] (Get-Content c:\test.xml) … nacteni XML ze souboru
$xml.a.b.text=“5”
$xml.save(“C:\employees.xml”)
($xml | Select-Xml -XPath /a/b)[0].Node … obsah prvniho nodu /a/b[0]
Select-Xml -xml $xml -XPath c | foreach { $_.node } … obsah vsech nodu
Select-Xml -xml $xml -XPath “/a.b” | foreach { $_.node.InnerXml} … obsah vsech <b>, vcetne xml znacek
(Select-Xml -xml $xml -XPath “
*[@f = 'q']”).node.d … vyhledavai podle atributu

prace s JSON

$structure = get-content a.json | ConvertFrom-Json … prevede JSON na pametovou strukturu
$structure.neco.z.jasona = 35 … zmena struktury, ze ktere pak provedeme json
ConvertTo-Json -InputObject $structure

base64

[Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::Unicode.GetBytes(“Nazdarek”)) … zakoduje text do base64
[System.Text.Encoding]::Unicode.GetString([System.Convert]::FromBase64String('QQBoAG8AagA=')) … rozkoduje text z base64

HTTP requesty

$base64AuthInfo = [Convert]::ToBase64String([Text.Encoding]::ASCII.GetBytes2)) … nastaveni hlavicky pro simple http autentifikaci
Invoke-RestMethod -Headers @{Authorization=(“Basic {0}” -f $base64AuthInfo)} … pouziti simpe http autentifikace

$pwd = ConvertTo-SecureString “MyPassword” -AsPlainText -Force
$cred = New-Object Management.Automation.PSCredential ('PsUser', $pwd)
Invoke-RestMethod 'http://httpbin.org/basic-auth/PsUser/MyPassword' -cred $cred … simple http autentifikace

[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12 … vynuti TLS1.2 komunikaci

Eventlog (Windows udalosti)

Get-Eventlog -list … stara metoda, pomale, ne vsechny eventy, funguje vsude
Get-EventLog Application | where { $_.EventType -eq “Error” }
Get-EventLog Security -ComputerName $(hostname) -Source Microsoft-Windows-Security-Auditing | Where {$_.InstanceID -like “4624”} … seznam prihlaseni do systemu
Get-WinEvent -ListLog *operational*
[xml]$filter=Get-Content(“xmlfilter.xml”)
Get-WinEvent -filterXml $filter
Get-WinEvent -ListLog * |Where-Object {$_.RecordCount} … seznam event log slozek a pocty eventu

Statistiky systemu (metriky)

get-counter … zakladni statistiky systemu (CPU, pamet)
Get-Counter -listSet * | where { $_.CounterSetName -like “*processor*” }
get-Counter -Counter “\Processor(0)\% User Time” -Continuous | where { $_.CounterSamples.CookedValue -gt 10 } | foreach { “{0};{1}” -f (Get-date),($_.CounterSamples.CookedValue) }
get-counter -Counter “\.NET CLR Memory(*)\# Gen 0 Collections” … statistika pameti - Gen 0 commections
Get-Counter -ListSet * | Select-Object CounterSetName, Paths | Sort-Object CounterSetName … prehled vsech kategorii a jednotlivych metrik

Disky, operace, enkrypce - BitLocker

New-StoragePool -FriendlyName storagepool1 -StorageSubsystemFriendlyName “Windows Storage*” -PhysicalDisks (Get-PhysicalDisk -CanPool $true) … Vytvori pool disku
New-VirtualDisk -StoragePoolFriendlyName storagepool1 -FriendlyName virtualdisk1 -Size 2046GB -ResiliencySettingName Simple -ProvisioningType Fixed … vytvori z poolu disku novy virtualni disk
Initialize-Disk -VirtualDisk (Get-VirtualDisk -FriendlyName virtualdisk1) … iniciuje novy disk
New-Partition -DiskNumber 4 -UseMaximumSize -DriveLetter Z … namontuje novy disk za disk Z:
Suspend-BitLocker C: … docasne vypne ochranu disku
Resume-BitLocker C: … opet aktivuje ochranu disku

Sanpin-y

Stare moduly v PS v.1. V novych verzich je nahradily moduly, ale snapiny jsou furt podporovane

Moduly

.NET integrace

PowerShell is .NET aplikace (.NET alternativa Javy na Win platformach)

$p=new-object System.Net.NetworkInformation.Ping … iniciace noveho objektu dane tridy
$p.send … help k metode
$a=$p.send('google.com') … vyvolani metody, navratovy objekt se priradi promenne $a
$a.Address.IPAddressToString … vypise vlastnost objektu - ipadresu
$message=New-Object System.Net.Mail.MailMessage(From,To)
$message.Subject=“Subject”
$message.Body=“Body”
$attachment=New-Object System.Net.Mail.Attachment(“c:\test.txt”)
$message.Attachments.Add($attachment)
$client=New-Object System.Net.Mail.SmtpClient($SMTPServer)
$client.Send($message)
[system.math]::PI … pouziti staticke tridy (nelze vytvorit objekt) na ziskani konstanty pi
[Math] | get-member - static -membertype … ziskani vlastnosti a metod staticke tridy
[System.Math]::Round(5432.4325) … zaokrouhleni cisla
[Environment]::GetFolderPath(“Desktop”) … vrati cestu na Desktop
[System.IO.Path]::Combine([Environment]::GetFolderPath(“Desktop”),“test.txt”)
[System.IO.Path] | gm -static … seznam statickych metod a vlastnosti
System.IO … prace se vstupy/vystupy
System.Text … prace s texty
System.Data … prace z databazemi
System.Threading
System.Collections … prace s poli, asoc. poli atd
System.Xml … prace s xml
System.Net … prace se siti
System.Security … prace s bezpecnosti - enkrypce, dekrypce, certifikaty
System.Globalization … lokalizace
$a=New-Object System.Globalization.Cultureinfo(“cs-CZ”)
$b=13.45; $b.toString(“c”) … preformatuje to na menu
$b.toString(“c”,$a) … preformatuje to na cz menu
$a.NumberFormat.CurrencySymbol=“HUF” … zmeni menu pro lokalizaci
[System.IO.Path]::GetRandomFileName() … nahodne jmeno souboru

Add-Type -assembly “system.io.compression.filesystem” … nacteni modulu
[io.compression.zipfile]::CreateFromDirectory($Source, “C:\a.zip”) … komprese adresare do zipu
[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName('System.IO.Compression.FileSystem') … prace s zipem
$z=[IO.Compression.ZipFile]::OpenRead(“C:\a.zip”); $z.Entries; $z.Dispose() … ukaze obsah zip souboru
[System.IO.Compression.ZipArchive]$ZipFile = [System.IO.Compression.ZipFile]::Open('C:\a.zip“, ([System.IO.Compression.ZipArchiveMode]::Update)) … otevre soubor pro update
[System.IO.Compression.ZipFileExtensions]::CreateEntryFromFile($ZipFile, 'C:\a\soubor.txt', '\a\soubor.txt') … prida soubor do archivu
$ZipFile.Dispose() … zavre archiv

Priklady

Get-Mailbox | Sort Size | Select -first 100 | Move-Mailbox Server2

Test syntaxe powershell skriptu
$contents = Get-Content -Path skript.ps1 -ErrorAction Stop
$errors = $null
$null = [System.Management.Automation.PSParser]::Tokenize($contents, [ref]$errors)
Kultura a lokalizace

Seznam lokalizaci
Add-Type -AssemblyName “sysglobl” … potrebna knihovna [Reflection.Assembly]::LoadFile(“$Env:SystemRoot\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\sysglobl.dll”) … potrebna knihovna - jiny zpusob
[System.Globalization.CultureInfo]::GetCultures( [System.Globalization.CultureTypes]::AllCultures ) |where -Property Name -match 'vi' … zjisteni nainstalovanych kultur pro Vietnam
$cbuilder = [System.Globalization.CultureAndRegionInfoBuilder]::CreateFromLdml( 'vi-VX' ); $cbuilder.Register(); … registrace nove lokalizace
[System.Globalization.CultureAndRegionInfoBuilder]::Unregister( 'vi-VX' ) … odinstalace/odregistrace lokalizace
$BaseCulture = [cultureinfo]::GetCultureInfo('vi-VN') … vyexportovani kultury pro vi-VN
$BaseRegion = New-Object System.Globalization.RegionInfo 'VN' … vyexportovani regionalniho nastaveni pro VN
$CultureBuilder = New-Object System.Globalization.CultureAndRegionInfoBuilder @('vi-VX',[System.Globalization.CultureAndRegionModifiers]::None) … vytvoreni noveho objektu spravneho typu
$CultureBuilder.LoadDataFromCultureInfo($BaseCulture) … naimportovani kultury
$CultureBuilder.LoadDataFromRegionInfo($BaseRegion) … naimportovani regionu
$CultureBuilder.save(C:\Windows\Temp\vi-VX.ldml') … ulozeni do LDML souboru

Powershell scripting - ps1

Write-Host “Ahoj” … vystup na obrazovku - napise Ahoj
write-output “aaa” … vystup do dalsi roury, nebo na stdout
[console]::out.write(“ahoj”) … vystup na obrazovku bez noveho radku
[system.io.file]::WriteAllText(“a.txt”,”ahoj“) … vystup do souboru bez noveho r Get-Content a.txt … vypise obsah souboru
Get-Content a.txt -totalcount 2 … vypise prvni 2 radky souboru
Get-Content a.txt -last 2 … vypise posledni 2 radky souboru

Promenne

$aaa=“Ahoj” … prirazeni promenne
$heslo=$(Read-Host “Vloz heslo: ”) … nacte retezec z klavesnice
$PSVersionTable.PSVersion … verze Powershellu
[System.Environment]::OSVersion.Version … verze Windows [Environment]::UserName … jmeno uzivatele
$env:username … to same, jmeno uzivatele
$aaa=“Deploy script” $ccc=$aaa.Split(” “) Write-Host $ccc[0] forEach ($line in (Get-Content a.txt) ) { $items=$line.split(”,“); Write-Host $items[0]; } … cteni souboru po radku, jednoducha implementace cteni csv
$password=$(Read-Host -AsSecureString “Enter password: ”) … nacteni hesla jako secure string
$BSTR = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR($password) … prevod secure string na plain text
$PlainPassword = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringAuto($BSTR) … prevod secure string na plain text - druha cast

$directory=$( Read-Host "Enter directory with dsx files: ")
$files = Get-ChildItem $directory
for ($i=0; $i -lt $files.count; $i++) {
 $filename=$files[$i].FullName
 Write-Host $filename
 if ( $filename -like "*ps1") { Write-Host is powershell }
 if ( $filename -contains "*exe") { Invoke-Expression "date" }
}
Invoke-Expression "date"

Scenare

Preposilani paketu - rerouting

Install-WindowsFeature RemoteAccess -IncludeManagementTools
Install-WindowsFeature -Name Routing -IncludeManagementTools -IncludeAllSubFeature
Install-WindowsFeature -Name “RSAT-RemoteAccess-Powershell”
Install-RemoteAccess -VpnType RoutingOnly
Get-NetAdapter | Set-NetIPInterface -Forwarding Enabled

1)
1,0,0,0),(0,0,0,0
2)
“{0}:{1}” -f $username,$password