LINUX - Sluzby

Externi odkazy

DHCP

DHCP

iptables -I INPUT -p udp –dport 67 -j ACCEPT
rpm -i dhcp
service dhcpd start/stop/status/configtest
/etc/dhcpd.conf
/etc/sysconfig/dhcpd
/var/lib/dhcpd/dhcpd.leases .. historie pridelenych adres

DNS - Domain Name Server - named - BIND

DNS - BIND (berkley Internet Name Domain)

rpm -i bind system-config-bind
iptables -t udp,tcp –dports 53,921,953 … port pro preklad adres, pro lightwight resolving a pro ovladani Bindu pomoci rndc
service named start/stop/status/restart/reload
/etc/sysconfig/named
/etc/named.conf
/etc/rndc.conf
dig a.b.c … otestuje dotaz - podrobny vypis
host a.c.v … dotaz na server uvedeny v /etc/resolv.conf
nslookup a.b.c … dotaz na DNS server
rndc-confgen > rndc.conf … generovani klice pro rnd
rndc reload … povi Bindu, ze ma znovu nacist konfiguracni soubory

NTP - Network Time Protocol

rpm -i ntp ntpd
iptables -p udp –dport 123
service ntp start/stop/status
/etc/ntp.conf
ntpdate tik.cesnet.cz … synchronizuje cas, pokud nejede ntp demon
ntpdate -q tik.cesnet.cz … zjisti odstupnost ntp serveru a zjisti rozdil
ntpq -c peer … ukaze prehled synchronizace
rdate tik.cesnet.cz … zjisti rozdil casu
rdate -s tik.cesnet.cz … provede zmenu

loadbalancer - pulse

Apache2 - httpd

service httpd|apache2 start/stop/status
/etc/httpd|apache2/conf/httpd.conf
/etc/httpd|apache2/conf.d
htpasswd -nb aaa bbb … ukaze radek, jez je treba pro passwd soubor pro uzivatele aaa a heslo bbb pro .htaccess
htpasswd ~/htpasswd ccc … zepta se na heslo pro uzivatele ccc a prida novy radek do ~/htpasswd
openssl genrsa -des3 -out server.key 1024 … vytvori ssl key
openssl req -new -key server.key -out server.csr … vytvori ssl csr
cp server.key server.key.org;openssl rsa -in server.key.org -out server.key … odstrani passphrase
openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt … vytvori ssl crt
openssl s_client -connect localhost:403 … pripoji se na port 403 jako klient SSL a otestuje SSL sluzbu

squid

service squid start/stop/service
/etc/squit/squid.conf

sshd

rpm -i openssh-server
iptables -p tcp –dports 22 -j ACCEPT
service sshd start/stop/status
/etc/ssh/sshd_config … nastaveni serveru sshd
/etc/ssh/ssh_config … nastaveni klienta ssh
~/.ssh/config … individualni nastaveni pro uzivatele
eval `ssh-agent -s` … spusti ssh agenta, pote je mozne naimportovat klic
ssd-add ~/.ssh/id_abc … naimportuje do pameti klic abc
ssh-keygen -t dsa … vygeneruje dsa klic
ssh-keyscan
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_das a@b.c … nakopiruje dsa klic na vzdaleny server do authorized_keys
scp
ssh, slogin, sftp
ssh -Y aaa.cz … Prepinac -Y zapne X11 forwarding. Musi byt zapnuty i na serveru (X11Forwarding)
xhost +;ssh -R6000:localhost:6000 aaa; export DISPLAY=localhost:0 … zapne forwarding portu 6000→6000, jedou X aplikace
ssh -R1234:localhost:22 aaa; ssh -R1234:localhost:1234 bbb; scp -P 1234 a.txt localhost:. … kopirovani souboru pres ine servery
ssh -L23:aaa.cz:123 a@aaa.cz; telnet localhost 123 … sifrovane telnet spojeni
ssh … klavesy ~C - moznost psat dalsi volby, treba -R 10101:localhost:10102 pro reverzni tunel
ssh -p8332 -D4445 -N mysurface@1.2.3.4 … Pripoji se na na 1.2.3.4:8332 a na portu 4445 udela socks5 proxy

SMTP - odchozi posta

SMTP (simple message transfer protocol) - odchozi posta

mail -vs “pozdrav” a@b.c … odesle zpravu s nadpisem Pozdrav na adresu a@b.c, ukaze komunikaci
mailq … ukaze maily ve fronte na doruceni (muze jich byt hodne, kdyz vzdaleny MTA odmita spojeni)
mailq -Ac … ukaze maily ve fronte na doruceni do na lokalni server
alternatives –display mta … ukaze, ktery program obsluhuje MTA (Mail transport agent)
alternatives –config mta … vyber programu, ktery obsluhuje mta
alternatives –set mta /usr/sbin/sendmail.postfix … nastavi jako vychozi MTA postfic
telnet 1.2.3.4 25 … odeslani zpravy pomoci telnetu:

HELO mynet.com
MAIL From: a@aaa.com
RCPT To: b@bbb.com
DATA
test
.
QUIT
sendmail

rpm -i sendmail sendmail-cf sendmail-doc
iptables -p tcp –dport 25 -j ACCEPT … smtp
iptables -p tcp –dport 465 -j ACCEPT … smtps
service start/stop/status/restart/reload
/usr/sbin/sendmail
/usr/sbin/sendmail -d0</dev/null … ukaze verzi sendmailu a zakladni informace
sendmail -q … znovu projede maily ve fronte
/etc/mail/sendmail.cf … konfiguracni soubor - nesrozumitelny
/etc/mail/sendmail.mc … konfiguracni soubor - srozumitelny
/etc/mail/access … nastaveni, od jakeho pocitace se zpravy prijmaji a od jakeho ne
/etc/aliases … aliasy
/etc/mail/local-host-names … vsechny nazvy mistniho serveru, pro doruceni mistnim uzivatelum
cd /etc/mail; make … znovu nacte konfiguracni soubory
newaliases … znovu nacte aliasy ze souboru /etc/aliases
mailstats -f /var/log/mail/statistics … statistika o poctu mailu
makemap … znovu nacte konfiguracni soubory v /etc/mail/
/etx/pki/tls/certs: make sendmail.pem … vytvori klic pro smtps a zbytek se nastavi v sendmail.mc

postfix

service postfix start/stop/status
/usr/libexec/postfix/master
/etc/postfix/mail.cf
/etc/postfix/generic … preklad adres obdrzenych zprav na jiny nazev, ktery se odesila dal
/etc/postfix/access … urcuje, od ktereho serveru zpravy prijma a od jakeho ne
/etc/aliases … aliasy pro postfix
newaliases … nacte deficnice z /etc/aliases
postmap … nacitani a ukazani definic
postmap -s /etc/postfix/access … ukaze vsechny pristupy
postmap -q aaa /etc/postfix/access … ukaze aaa v pristupech
postmap /etc/postfix/generic … znovu nacte generic definice
postconf … vypis nastaveni postfixu
postqueue -p … ukaze maily ve fronte
postqueue -f … Vycisti frontu
postsuper … prace s frontou
postsuper -r ALL … vycisti frontu

POP3/IMAP - prichozi posta

POP3 = Post Office Protocol, IMAP=Internet Mail Access Protocol

rpm -i dovecot
iptables -p tcp –dports 110,143,993,995 -j ACCEPT … pop, imap, imaps, pop3s
service dovecot start/stop/status/restart/reload
/usr/sbin/dovecot
/etc/dovecot.conf
/usr/share/doc/dovecot-*/examples/mkcert.sh … skript na vytvoreni certifikatu (Nastaveni je v /etc/pli/dovecot/dovecot-openssl.cnf)
make -C /etc/pkt/tls/certs dovecot.pem … vytvori ssl klic

FTP

service inetd start/stop/status
service vsftpd status
/etc/inetd … nastaveni FTP - zakazat, povolit
/etc/vsftpd/vsftpd.conf … parametry FTP

NFS

service nfs start/stop/status
service nfslock status … lock demon (lockd) - automaticky se spusti s nfs
service portmap status … portmaper - automatiky se spusti s nfs
procesy: statd, mountd, rquotad, nlockmgr (lockd)
/etc/sysconfig/nfs … nastaveni portu atd.
/etc/exports … konfigurace sdilenych FS
exportfs … nacteni konfigurace z konf. souboru
rpcinfo -p … seznam protokolu, ktere jedou v portmapu
showmount -d server1 … ukaze vsechny exportovane adresare na serveru server1
showmount –all … ukaze kdo ma naexportovany jaky adresar
man nfs … napoveda k parametrum FS nfs

Samba

rpm -i samba samba-common smbclient
iptables -A INPUT -p udp –dport 137,139 -j ACCEPT … povoleni Netbios Name service a Netbios Datagram Service (Klient)
iptables -A INPUT -p tcp –dport 139,445 -j ACCEPT … povoleni Netbios session service a Microsoft Domain Service, navic pro server
service smb start/stop/status
service nmb start/stop/status … spusti Netbios
/etc/samba/smb.conf
/etc/samba/smbusers … nastaveni samba uzivatelu jako lokalni uzivatele
/etc/samba/passdb.tdb
winbind … vyuziti uctu z WIndows domeny na siti
findsmb … projde okolni netbiosy a vypise seznam serveru
mount -t cifs station/share /mnt -o user=user,dom=dom,uid=500,file_mode=644 … FS k pripojeni Samba/Windows FS
mount -t smbfs
station/share /mnt -o creditials=/etc/samba/cred.txt … autentifikace ze souboru (username=XXX\npassword=YYY)
net … utilita pro praci s WINS a NETBIOS protokoly
net -l user -S server -U user … ukaze vsechny uzivatele na serveru server
net -l share -S server … ukaze sdilene polozky
nmblookup IDC01 … pripoji se k nmbd IDC01 a zjisti IP adresu Netbios serveru IDC01
pdbedit -L … seznam uzivatelu samby
rpcclient … prace s windows rpc
smbcacl … prace s pristupovymi pravy (ACL
smbpasswd -a joe .. prida uzivatele joe do /etx/samba/passdb.tdb
smbclient … klient na vyuzivani sluzeb Windows a Samba serveru smbd
smbclient -L server -U 'bob' … pripoji se k serveru server uzivatelskym jmenem bob
smbclient hostname/share
smbmount
192.168.1.2/Music /home/dbott/music -o username=dbott,password=mysecretpassword,uid=1000,mask=000 … namountuje samba disk
smbumount /home/dbott/music … odmountuje disk
smbspool … prace s windows tiskarnami
smbstatus … vypise, kdo vyuziva jake samba sluzby
smbtree … prozkouma celou Windwos skupinu a napise cleny
tdbdump … prohlizeni /etc/samba/passdb/tdb
testparam smb.conf … otestuje spravnost konfiguracniho souboru
wbinfo … informace o bezicim winbind demonu
Dokumentace: /usr/share/doc/samba-*/*

CUPS - tisk

cupd - Common Unix Printing System (IPP: port 631)

iptables -p tcp –dport 631 -j ACCEPT
service cups start/stop/status … cups klient
service cups-lpd start/stop/status … cups server

konfiguracni soubory

/etc/cups/cups.conf
/etc/cups/printers.conf

tiskove fronty

lpadmin … konfigurace cups
lpadmin -d lj4 … nastavi tiskarnu lj4 jako vychozi
lpadmin -x lj4 … zmaze tiskovou frontu (tiskarnu)
lpadmin -p lj4 -v parallel:/dev/lp0 -m laserjet.ppd.gz … prida mistni tiskarnu
lpadmin -p DeskJet -E -v socket:11.22.33.44 -m deskjet.ppd … prida sitovou tiskarnu, prenos sifrovany
lpadmin -p Tiskarna1 -v “lpd:
localhost/dummy” -m textonly.ppd … vytvori falesnou tiskarnu - text only
lpadmin -P Tiskarna -E … povoli tiskovou frontu
lpoptions …ukaze a meni parametry tiskarny
lpoptions -d PRINTER … nastavi tiskovou frontu PRINTER jako vychozi
lpstat -a … informace o vsech frontach
lpinfo -l … ukaze dostupne zarizeni a ovladace
cupsenable lj4 … povoli tisk uloh z tiskove fronty
accept … povoli prijmani uloh do tiskove fronty
reject … zakaze prijmani uloh do tiskove fronty

tiskove ulohy

ls | lp -d lj4 -n … posle vystup ls do fronjy lj4, a.ps se vytiskne 2x
lpr -P lj4 -3 help.ps … vytiskne help.ps ve trech kopiich na lj4
lprm -P lj4 32 … odstrani tiskovou ulohu 32 z fronty lj4
lpmove lj5 lj4 … presune ulohy z lj5 do lj4
cancel lj4 23 … zrusi tiskovou ulohu 23 v tiskove fronte 23

syslogd

service syslogd start/stop/status
/etc/sysconfig/syslog
/etc/syslog.conf
logger -i -t USER “Message for syslog” … posle zpravu “Message for syslog” syslod demonovi s informaci, ze je to od uzivatele USER

Matahari

Nastroj na vzdalene ovladani pocitacu pomoci sluzbe zprav bezicich na pocitacich

yum install matahari

SPICE

Protokol pro vzdalenou (virtualni) plochu

yum install spice-client

deltacloud

Sada nastroju na vytvoreni cloudu

ABRT

Nastroj na spravu padu aplikaci - umi posbirat data o zhavarovane aplikaci a udelat s nimi prislusnou akci

PAM

Popis zakladu PAM na root.cz

/lib/security/, /usr/lib64/security/ … zde jsou moduly pro PAM
/etc/security/ … konfiguracni soubory
/etc/pam.d/ … konfigurace pro aplikace. Pokud soubor pro aplikaci chybi, pouzije se other

Struktura:

auth|account|password|session required|requisite|sufficient|optional|include|[] modul|soubor
priklad “OR” operatoru: default=cislo - ekvivalent goto

priklad:

auth sufficient pam_root_ok.so … pro _autentifikaci_ _staci_ aby byl uzivatel root
auth required pam_deny.so … pro _autentifikaci_ se _vyzaduje_ nepovolit
auth sufficient pam_permit.so … pro _autentifikaci_ _staci_ aby byl uzivatel pusten
auth requisite pam_unix.so … pro _autentifikaci_ je _nutne a staci_ tradicni unix autentifikace (dalsi radky se ignoruji)
auth requisite pam_succeed_if.so uid >= 500 quiet … pro _autentifikaci_ je _nutne a staci_ aby UID bylo vetsi-rovno 500
auth requisite pam_tally.so deny=3 unlock=300 … kdyz se zada 3x spatne heslo, uzivatel se zablokuje (faillog)
auth reqisite pam_nologin
auth [user_unknow=ignore success=ok ignore=ignore auth_err=die default=bad] pam_securetty.so … slozitejsi podminka: Nepusti nikoho krome roota, povoli mu pristup na specialni zarizeni
passwd include common-password … pro _zmenu hesla_ _precist instrukce z_ common-password

napoveda

man -k pam_ … prehled modulu a jejich popis

moduly

pam_listfile … seznam uzivatelu, skupin, …
pam_sss … pouziti sssd
pam_cracklib … kontrola sily hesla
pam_deny … selhani
pam_krb5 … kerberos
pam_limits .. nastaveni systémových limitu (pamet, procesor, ..)
pam_nologin … kontrola existencie /etc/nologin. Kdyz soubor existuje, prihlasi se jen root
pam_time .. pristup podle casu
pam_unix … Kontroluje užívateľov a heslá podľa /etc/passwd a /etc/shadow
pam_warn – zaznamená do systémového logu pokus o prístup

NIS

server, klient - Network Information Server - sdili /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/groups, /etc/gpasswd

NIS server

balicky: rpm -i ypserv ypbind yp-tools portmap
SElinux bools: allow_ypbind
konfiguracni soubory: /etc/sysconfig/network, /etc/ypserv.conf, /var/yp/*, etc/sysconfig/yppasswdd
service portmap start … postmaper
service yppassedd start … NIS password change demon
service ypserv start … NIS server
domainname aaa … nastavi NISDOMAIN (nastavuje se tez v /etc/sysconfig/network>
(service ypxfrd start) … NIS transfer diractory server pro prenos na sekundarni NIS servery
/usr/lib/yp/ypinit -m … vytvoreni NIS databaze ve /var/yp/DOMAIN/
cd /var/yp/DOMAIN/;make … prekompiluje daa do map
/usr/lib/yp/ypxfr MAPfile … prenese MAPu z primarniho serveru

NIS klient

rpm -i ypbind
/etc/yp.conf - nastaveni NIS serveru
/etc/nsswitch.conf - nastaveni, jake NSS zdroje informaci budou akceptovany (local files, NIS, LDAP, atd)
authconfig –enablenis –nisdomain=example.com –nisserver=instructor.example.com –update … zapne NIS autentifikaci
authconfig –disablenis –update … vypne NIS autentifikaci
service ypbind start … start NIS klienta
getent passwd USER1 … dotaze se na passwd data o uzivateli USER1
ypcat passwd.byname … vylistuje ze serveru passwd by name
ypwhich -m … seznam map na NIS serveru
yppasswd -l aaa … zmeni shell uzivatele aaa
yptest

LDAP - Lighweight Directory Access Protocol

/etc/nsswitch.conf nastaveni ldap autentifikace

LDAP server

rpm -i openldap openldap-server
iptables -L input -p tcp,udp -dport 636,389 -j enable … povoleni portu ve firewallu
/etc/openldap/slapd.conf, /var/lib/ldap/DB_CONFIG, /etc/openldap/schema/*, /etc/pki/tls/certs/*
slapadd -v -l example.ldif … inicializuje LDAP databazi, zapise je v /var/lib/ldap/
chown ldap.ldap /var/lib/ldap/* service ldap start … spusti ldap server
slapcat … vypis hodnot v LDAP databazi
ldapmodify -s -f modify.ldif … pridava, ubira, modifikuje zaznamy v LDAP databazi, jednoducha autentifikace
service ldap stop;slapindex;service ldap start … preindexovani databaze

LDAP klient

rpm -i nss_ldap openldap openldap-clients
slapd
/etc/ldap.conf … specifikuje, adresu LDAP serveru, DN, TLS sifrovani
/etc/openldap/ldap.conf … specifikuje, adresu LDAP serveru, DN, TLS sifrovani pro manualni dotazy pomoci prikazu ldap klienta (ldapsearch -x -Z)
authconfig --enableldap --ldapserver=instructor.example.com --ldapbasedn=dc=example,dc=com --ldaploadcacert=ftp://instructor/pub/cacert --update … zapne LDAP informace o uzivatelich
authconfig --enableldapauth --ldapserver=instructor.example.com --ldapbasedn=dc=example,dc=com --ldaploadcacert=ftp://instructor/pub/cacert --update … zapne LDAP autentifikaci
authconfig --disableldap --update … vypne LDAP informace o uzivatelich
authconfig --disableldapauth --update … vypne LDAP autentifikaci
slapcat … vypis hodnot v LDAP databazi
ldapsearch -b 'dc=example,dc=com' '(objectclass=*)' … (balicek openldap-clients) dela dotazy na ldap server
ldapsearch -b dc=local -D admin@local -H ldap://localhost -w $pwd “(mail=aaa@local)” cn … zobrazi polozku cn pro filtr mail=aaa@local
ldapmodify -D 'cn=root,dc=example,dc=com' -W -f modify.ldif … pridava, ubira, modifikuje zaznamy v LDAP databazi, pta se na heslo pro root

Kerberos

server
rpm -i krb5-server krb5-workstation (ntp) iptables -L input -p tcp,udp -dport 88,464,749,543,2105 -j enable … povoleni portu ve firewallu fpr kerberos, kpasswd, kadmin a 2x klogi
/etc/krb5.conf
/usr/kerberos/sbin/kdb5_utl create -r REALM -s … vytvori dazabazi REALM ve /var/kerberos/krb5kdc/*
kadmin.local … lokalni administrace kerberos
kadmin … vzdalena admonistrace kerberos
service krb5kdc start … spusteni kerberos
service kadmin start … spusteni kadmina
klient
rpm -i krb5-workstation
/etc/krb5.conf … konfiguracni soubor
realm discover ifs.ori.local … /usr/kerberos/bin/telnet,ftp,rsh,rcp … kerberos telnet,ftp,rsh,rcp
kpasswd … zmena kerberos hesla
ksu … kerberos su
kinit … vytvoreni ticketu s oberenim hesla na 10 hodin
kinit -f -l 3h david@EXAMPLE.COM … vytvoreni forwardovatelneho ticketu na jine pocitace s expiraci 3 hodiny
kinit username@MYDOMAIN.COM -k -t /etc/krb5.keytab … autentifikace pomoci klicenky
klist -f … seznam aktualnich Kerberos ticketu, vcetne flagu
kdestroy … zruseni existujiciho ticketu
ktutil … spusti nastroj na administraci klicenky
kvno XXX/YYY … XXX/YYY je adresa z klist - vypise verzi klice Kerberos principal

AD authentifikace (Active Directory)

samba
rpm -i pam_smb
/etc/pam_smb.conf, /etc/pam.d/system-auth
winbind
rpm -i samba-common, adcli
/etc/pam.d/system.auth
smbd -b | grep CONFIGFILE … konfiguracni soubor Samby
adcli info DOMAIN … informace o domene
adcli join -D DOMAIN -U tomas@DOMAIN -W –show-details -v … pripojeni do domeny - musi existovat zaznam computer v AD a musi mit pravo na zapis od uzivatele tomas

FreeIPA

FreeIPA je reseni bezpecnostniho informacniho managementu kombinujici Linux (Fedora), 389 (Fedora Directory Server), MIT Kerberos, NTP, DNS. Sklada se z weboveho ovladacio prostredi a prikazu.

SSSD - System Security Services Daemon

SSSD je systemovy demon, jehoz hlavni funkci je umoznit pristup k ID a autentifikace vzdalenych prostredku pomoci obecnehych nastroju. Poskytuje caching a offline podporu na systemu, PAM a NSS moduly a bude obsahovat D-BUS interfejs, k rozsireni uzivatelskych informaci. sudo sssd -d9 -i … spusteni sssd mimo sluzbu pro detailni informace o chybe
journalctl -u sssd … log sluzby
systemctl restart sssd …. restart sluzy
/etc/sssd/sssd.conf … konfigurace - v kazde sekci je treba specifikovat debug_level = 6 pro lepsi debug
/var/log/sssd/ … logy
sss_cache –everything … vysypani cache
troubleshooting1 a troubleshooting2
ldbsearch -H /var/lib/sss/db/cache_$domain.ldb -b cn=sysdb '$filter' … prohlizeni cache

auditd

service auditd start/stop/status
/etc/audit/*
/var/log/audit/audit.log
ausearch
aureport

cron

service cron start/stop/status
/etc/cron.allow
/etc/cron.deny
crontab -l … seznam naplanovanych uloh
crontab -e … editace naplanovanych uloh

System crontab

/etc/crontab … konfiguracni soubor
/etc/cron.* … adresare se spoustenymi skripty

SELinux

Security extended Linux - vetsi zabezpeceni prav pro soubory - cast jadra

/etc/sysconfig/selinux … nastaveni SELinuxu
ls -Z … seznam prav pro soubory
ps -Z … seznam prav pro procesy
chcon -t etc_t install.log … zmeni prava na etc_t
chcon –reference /etc/passwd /var/log/messg … zmeni prava /var/log/messg podle /etc/passwd
restorecon /root/* … vrati prava souboru (a adresaru /root/*) na puvodni prava (definovana)
getenforce … ukaze miru zabezpeceni - Enforcing - brani vyuzivani nevhodnych souboru, Permissive - jen loguje
setenforce 0 … prepne rezim z Enforce na Permissive
getsebool -a … vylistuje prepinace booleans
setsebool -P allow_ftpd_anon_write on … pernamentne povoli anonymni upload
semanage … nastavuje a ukazuje nadefinovana pravidla
semenage fcontext -l | cut -d: -f3 | sorn -u | grep “named.*_t” … vylistuje typy souboru pro proces named
service setroubleshootd start … bere logy z audit.log a okomentovane vkladaa do messages
sealert … vypisuje okomentovane logy z messages
man 0 selinux
man httpd_selinux samba_selinux ftpd_delinux named_selinux nfs_selinux

Anaconda

homed

systemctl status systemd-homed … stav služby
homectl … seznam uživatelů
homectl create UZIVATEL … vytvoří uživatele

MRG

Massages, Realtime, Grid - MRG je sada nastroju, vcedte casti jadra, konfiguracnich nastroju, nastroju na monitorovani vykonu, AMQP zprav, podpora virtualizace (posilani virtualnich stroju) a jinych, na vybudovani infrastruktury vyuzivajici lipe prostredku a zvyseni celkoveho vykonu

yum install condor

ostatni

amanda … zalohovaci server
nagios … monitorovaci sluzba - monitoruje stroje, sluzby, FS a tvori alerty
logwatch … dela denni prehledy log souboru
/etc/logwatch/conf/logwatch.conf
logrotate … rotuje log soubory
/etc/logrotate.conf
tmpwatch … cisti stare soubory ve specifickych adresarich
anacron … spousti cron ulohy, ktere nebyly spustene behem doby, kdy byl pocitac vypnuty
/etc/acacrontab
service autofs start/stop/status … automounter
/etc/auto.master
rpm -i xinetd /etc/xinetd.conf service xinetd start/stop/status/restart/reload

	chkconfig kudzu off    # Annoying RedHat new hardware detection
	chkconfig isdn off     # ISDN controller
	chkconfig nscd off     # Network authentication (not needed when standalone)
	chkconfig gpm off     # Some kind of mouse server
	chkconfig sendmail off   # Mail utility (not needed for non-server)
	chkconfig netfs off    # Automatically mount network file systems
	chkconfig ntpd off     # Network Time Protocol daemon (not needed when standalone)
	chkconfig autofs off    # Automounter
	chkconfig rawdevices off  # Creates raw devices for Oracle, etc.
	
	chkconfig cups off     # Printer daemon (not needed if you don't have a printer)
	chkconfig postfix off   # Postfix mail system (not needed for non-server)
	chkconfig smpppd off    # SuSE meta PPP daemon
	chkconfig fbset off    # Framebuffer devices ?
	chkconfig splash off
	chkconfig splash_early off
	chkconfig splash_late off