<blockquote>

==== <font color="#000066|Texty k pøedná¹ce MB101 Matematika I</font>====

Mno¾iny
Relace
Zobrazení
Ekvivalence a rozklady
Uspoøádané mno¾iny
Svazy

    [[http://www.math.muni.cz/%7Ekadourek/svazalg.ps|Dvojí

pohled na svazy]]
Variace a kombinace
Princip inkluze a exkluze

    [[http://www.math.muni.cz/%7Ekadourek/inkexk.ps|U¾ití

principu inkluze a exkluze]]
Permutace
Pologrupy, monoidy, grupy
Vlastnosti celých èísel
Zbytkové tøídy
Podgrupy a homomorfismy grup

    [[http://www.math.muni.cz/%7Ekadourek/gener.ps|Generování

podgrup]]

<b><font color=“#000066|<font size=”+1|Písemné zkou¹ky z pøedmìtu MB101 Matematika I</font></font></b>

<font color="#000066|<font size="+1|    leden, únor 2003</font></font> 

První øádný termín
Druhý øádný termín A
Druhý øádný termín B
Tøetí øádný termín A
Tøetí øádný termín B
První opravný termín A
První opravný termín B
Druhý opravný termín A
Druhý opravný termín B

<b><font color=“#000066|<font size=”+1|Texty k pøedná¹ce MB102 Matematika II</font></font></b>

Okruhy a tìlesa
Okruhy polynomù
Vlastnosti polynomù
Koøeny polynomù
Racionální lomené funkce
Matice
Determinanty
Vektorové prostory
Báze a dimenze vektorových prostorù
Hodnost matice
Regulární matice
Soustavy lineárních rovnic
Lineární zobrazení
Matice lineárních zobrazení

<b><font color=“#000066|<font size=”+1|Písemné zkou¹ky z pøedmìtu MB102 Matematika II</font></font></b>

<font color="#000066|<font size="+1|    kvìten, èerven 2003</font></font> 

První øádný termín A
První øádný termín B
Druhý øádný termín A
Druhý øádný termín B
První opravný termín A
První opravný termín B
Druhý opravný termín A
Druhý opravný termín B

</blockquote>