Druhy databazi

SQL databaze splnuji tzv. ACID:
ACID - Atomicity - transkace bud probehne v poradku, nebo se neprovede vubec, Consistency - Dobry stav pred transakci ⇒ dobry stav po transakci, Isolation - transakce jsou nezavisle, operace cekaji, az jine operace jsou zcela aplikovany na stejnych datech, Durability - provedene zmeny v DB preckaji pad systemu (log).

Nerelacni databaze splnuji tzv. BASE:
Basically Available, Soft-state Eventual consistency)

Relacni (SQL) databaze

<dl> <dd>MariaDB/MySQL</dd> <dd>postgresql.html</dd> <dd>IBM DB2</dd> <dd>Oracle, Oracle SQL</dd> <dd>MSSQL</dd> <dd>SQLite</dd> <dd>Teradata</dd> <dd>Derby</dd> <dd>Informix</dd> <dd>Sybase IQ</dd> <dd>Sybase</dd> </dl>

Nerelacni (NoSQL) databaze

<dl> <dd>Berklye DB</dd> <dd>CouchDB</dd> <dd>Cassandra</dd> <dd>HBase</dd> <dd>Redis</dd> <dd>Voldemort</dd> <dd>MongoDB</dd> <dd>Hypertable</dd> <dd>Dynnomite</dd> <dd>BigTable</dd> </dl>

Data explorery

SQuirrel SQL - java datovy explorer

Drivery

Aplikace vyuzivajici data z databaze potrebuji pro komunikace s databazi drivery, ktere ji umoznuji komunikovat s danym typem databaze. Seznam zakladnich typu ovladacu:

ODBC … Open DataBase Connectivity - MS vytvorene standardizovane API pro siroke spektrum OS
JDBC typ 1 … Java Database Connectivity - znamy tez jako JDBC-ODBC most - vyuziva pro komunikaci existujici ODBC ovladac. Potrebuje tez nativni ovladace pro dany OS aby mohl komunikovat s ODBC.
JDBC typ 2 … Javovy ovladac vyuzivajici nativni-API ovladac - Plne javovsky ovladac ktery vyuziva knihovny lokalne nainstalovaneho DB klienta. Ovladac konvertuje JDBC metody na nativni volani DB API. Nevhodne pro applety.
JDBC typ 3 … Plne javovsky Sitovy protokol pro Middleware mezivrtvu - Plne javovsky ovladac komunikuje s middlewarem, posila JDBC API volani, Middleware je prevadi na DB specificke volani a preposila do DB.
JDBC typ 4 … Plne javovsky ovladac implementujici Databazovy protokol - Ovladac prevadejici JDBC volani primo na DB specificky protokol.
JDBC typ 5 … Specialni vysokofunkcni ovladace pro extra vykon (napr. DataDirect Connect pro JDBC ovladace