Jenkins

Integracni nastroj postaveny na Jave (frontend bezi na Tomcatu). Podporuje SCM (Source Contrl Management):
AccuRev, CVS, Subversion, Git, Mercurial, Perforce, Clearcase and RTC
a ruyne typy nasazeni: Apache Ant, Apache Maven, shell a batch skripty

Male edu o Jenkins
Prezentace o Jenkinsovi

Dokumentace

JENKINS_URL/env-vars.html … popis preddefinovanych promennych
/queue/api/
/api
/script … scriptovaci konzole
/jnlpJars/jenkins-cli.jar … stáhne jenkins-cli.jar pro Jenkins CLI

Jenkins CLI

java -jar jenkins-cli.jar -s http://jenkins-test.oskarmobil.cz/ -noCertificateCheck -http -auth user:password groovy = <plugins.groovy

API

curl -u UZIVATEL:TOKEN -k https://SERVER/cesta
curl -u $juser:$token -k https://SERVER/job/CESTA/job/JOB/1201/doDelete -v -X POST … smazání buildu

https://SERVER/job/SLOZKA/job/SLOZKA/job/JOB/457/api/json … informace o jobu 457 v json formě
https://SERVER/job/SLOZKA/job/SLOZKA/job/JOB/457/api/xml … informace o jobu 457 v XML formě
xml?xpath=/*/*[0] … selekce pomocí xpath
xml?tree=jobs[name],views[name,jobs[name]] … podobjekt
json?tree=jobs[name]
json?tree=jobs[name]{0,10} … 0 až 10 prvek z pole
json?depth=4
json?pretty=true&tree=result … hezký výpis a výpis pouze objektu result
python?pretty=true
https://SERVER/job/SLOZKA/job/SLOZKA/job/deployer/457/consoleText … výstup z konzole jobu 457 v textové formě
https://SERVER/job/SLOZKA/job/SLOZKA/job/deployer/457/consoleFull … výstup z konzole jobu 457 v HTML formě

Skripty Groovy

Groovy jazyk
Environment variables … výchozí hodnoty prostředí Jenkinse, přistupuje se k nim přes ${env.WORKSPACE}

Kostra kódu

kdekoliv může být definice proměnné, ne jen v environment sekci: def skipPublishDefault = (BRANCH_NAME == 'hotfix') ? true : false … podmíněná definice

@Library([path])
pipeline {
 agent none //
 options {}
 triggers {}
 parameters {}
 environment {}
 stages {
  stage {}
  stage {}
  post {}
 }
 post {}
}

nebo když se nedefinuje akce souborem ale v UI:

node {
 stage {}
 stage {}
}

sekce agent

label “docker” || “linux” … selekce agenta podle labelu

any … jakykoliv

none … žádný agent se nealokuje

node {} … jak label, ale umožňuje další možnosti, vice na https://www.jenkins.io/doc/book/pipeline/syntax/

docker {
image 'maven:1.2.3'
label 'moje'
args '-v /tmp'
registryUrl 'https://myregistry.com/'
registryCredentialsId 'myPredefinedCredentialsInJenkins'
}

dockerfile {} … vice na https://www.jenkins.io/doc/book/pipeline/syntax/

kubernetes {
              label "android-slave-dynamic"
              defaultContainer "android-slave"
              yaml libraryResource("agents/android-agent.yaml")
            }

tools

sekce v pipeline, nainstaluje pro běh na agentovi nástroj dané verze: maven, jdk, gradle

sekce triggers

cron cron('H */4 * * 1-5') … časové spouštění

pollSCM('H */4 * * 1-5')

upstream(upstreamProjects: 'job1,job2', threshold: hudson.model.Result.SUCCESS) … když skončí specifikované joby specifikovaným tresholdem

sekce options

Parametry celkového běhu, komplet popis viz https://www.jenkins.io/doc/book/pipeline/syntax/

disableConcurrentBuilds()
buildDiscarder(logRotator(numToKeepStr: '40', artifactNumToKeepStr: '40'))
timeout(time: 3, unit: 'HOURS')
timestamps ()

sekce parameters

vstupní parametry pro běh pipeliny

string name: 'SERVICE_NAME', description: 'Service name.', trim: true … textový parametr
choice name: 'ENVIRONMENT', choices: ['dev', 'stg'], defaultValue: 'NotProvided', description: 'Target environment.' … výběr
booleanParam name: 'PIPELINE_REFRESH', description: """ OPTIONAL Reload this pipeline from pipeline definition, parameters etc.""" … pravda, nepravda, popis na víc řádků
text(name: 'BIOGRAPHY') … víceřádkový text
password(name: 'PASSWORD') … heslo - skryje se v logu

sekce environment

Proměnné, přistupuje se k nim přes ${TARGET}

KLIC = 'hodnota'
SETTINGS_XML = credentials('maven_settings') … mžnost použít i secret text

sekce stage

agent {} … viz sekce agent
when {} … podmínka, kdy step jede a jestli
environment {} … viz sekce environment
options {} … parametry pro stage, jako trřeba timeout, více na https://www.jenkins.io/doc/book/pipeline/syntax/
input {} … uživatlský vstup
stages {} || parallel {} || matrix {} || steps {} … obsahuje max. 1 z uvedených
try {} catch () {}
for (int i = 0; i < browsers.size(); ++i) { echo “${pole[i]} ” }

sekce when

beforeAgent true
expression { !params.SPUSTIT && BRANCH ==~ /(dev|test|PR-.*)/ }

sekce steps

script {} … umožnuje vnořit akce, včetně smyček atd.
if (sharedTools.shouldRun(“build”)) {} .. podmínka, provede akce v {} když je podmínka spněna
dir('android') {} … provede akce v {} v adresáři android
script {} … posloupnost akcí v {}
echo '' … nativni Jenkins funkce pro echo
sh 'echo ahoj' … shell skript

withCredentials() {} … obsah {} se provede s kredencema načtenýma ze secretu, přiřazenýmá do proměnné
withCredentials([file(credentialsId: “AA${BB}”, variable: 'VAR')]) { writeFile file: '.env.'+ ENV_TYPE.toLowerCase(), text: readFile(VAR) }
withCredentials([ string(credentialsId: 'AA', variable: 'BB'), string(credentialsId: 'CC', variable: 'DD') ]) { echo “${CC} ${DD}”} withCredentials([ usernamePassword(credentialsId: 'dxl-cz-github-user', usernameVariable: 'username', passwordVariable: 'password') ]) {sh 'git remote set-url origin "https://${username}:${password}@github.vodafone.com/VFCZ-DXL/${microserviceName}.git"' }
withNPM(npmrcConfig: 'npmrcs-cz') {} … použije file npmrcs-cz a udělá z něj .npmrc
checkout([$class: 'GitSCM', branches: [[name: 'develop']], extensions: [[$class: 'CleanBeforeCheckout']],userRemoteConfigs: [[credentialsId: 'secret1',url: 'https://user@github.bbb.com/ccc/ddd.git']]])
withDockerRegistry([credentialsId: 'aaa', url: “https://REPOSITORY”]) … provede docker login s kredencema

configFileProvider([fileId:'conf_file', variable:'soubor']) {
   script {
    echo "Ctu soubor '${soubor}' ..." 
    servers = readJSON(file:soubor) } }

sekce post

Je buď ve sekci pipelines, nebo steps, více viz https://www.jenkins.io/doc/book/pipeline/syntax/. Je to jako step, ale záleží na okolnostech:

always {} …vždy
changed {} … jen když se změnil status od minulého běhu (success > fail např.)
fixed {} …
regression {} …
aborted {} … jen, když se běh přeruší
success {} … jen když vše bylo v pořádku
unstable {} …
unsuccessful {} …
cleanup {} … poslední step, provede se po všech ostatních post krocích, ať dopadly jakkoli

Definice funkcí

def call(body) {def pipelineParams = [:] } … definice funkce v knihovně. 1 soubor = jedna funkce, název funkce = název souboru, např. /vars/aaa.groovy, funkce aaa(parametr1=2), pipelineParams.parametr1 je vstupní parametr s hodnotou 2