https://aws.amazon.com/

AWS CloudFormation template - textová definice na vytvoreni zdroju, jako ARM
Stack .. skupina zdrojů spravovaná společně templatou v jednom regionu a accountu
StackSet … templatou spravovaná množina Stacků, které mohou být v různých regionech a accountech

AWS CLI

~/.aws/config … Glogablí nastavení pro AWS CLI
~/.aws/credentials … kredence pro AWS CLI
aws configure … nastaví kredence do konfiguračních souborů, interaktivní vstup
aws configure --profile AAA … nastaví kredence pro profil AAA, může být název účtu
export AWS_PROFILE=AAA … nastaví pro aktualní shell profil AAA
export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
export AWS_DEFAULT_REGION=eu-central-1
aws sts get-caller-identity … ukáže, jaké identitě patří token, který požívám v AWS CLI

ECR Elastic Container Registry

aws ecr list-images --repository-name … vylistování obsahu ECR repozitáře
aws ecr get-login-password --region region | docker login --username AWS --password-stdin aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com … nastaví token ECR pro Docker

VPC - Virtual Private Cloud - virtuální sítě

aws ec2 describe-vpcs … seznam virtualních privátních cloudů (sítí)

AC2 - Elastic Cloud Compute - virtuální počítače

aws ec2 describe-regions … seznam regionů
aws ec2 describe-instances --region eu-central-1 … seznam EC2 instancí - virtuálních počítačů - v regionu
aws ec2 describe-subnets … seznam subnet

S3 - Storage - diskové uložiště

aws --profile PROFIL s3 ls … vylistuje všechna S3 uložiště
aws s3api list-buckets –query 'Buckets[?starts_with(Name, `hands-on-cloud-example`) == `true`].[Name]' –output text
aws --profile aws-automation s3api list-buckets --query "Buckets[].Name" … další možnost vylistování
aws s3 ls s3:/BUCKET/ADRESAR1/ADRESAR2 –recursive –human-readible … vylistování obsahu S3 Bucketu
aws s3 mb s3://hands-on-cloud-example-2 --region us-east-2 … vytvoří bucket
aws s3 rb s3://hands-on-cloud-example-2 --force … smaže neprázdný bucket
aws s3 rm s3://BUCKER/SOUBOR.png … smaže soubor
aws s3 sync s3://ULOZISTE1/ADRESAR s3://ULOZISTE2/ADRESAR --region us-west-2 --source-region us-east-1 --sse AES256 --delete … synchronizace bucketů
aws s3 mv s3://ULOZISTE1/CESTA s3://ULOZISTE2/CESTA --recursive … přejmenování, přesun
aws s3api put-object --bucket ULOZISTE --key ADRESAR/ … vytvoření prázdného adresáře
aws s3 cp s3://ULOZISTE/ADRESAR ./ADRESAR --recursive … rekurzivní kopírování
aws s3 cp ./ADRESAR s3://ULOZISTE/ADRESAR --recursive --exclude "*" --include "*.png" … selektivní kopírování
aws s3 cp ./SOUBOR.png s3://ULOZISTE --storage-class ONEZONE_IA … ukládání na konkrétnní typ storage

Event Bridge

časovač - scheduler - cron

Lambda

Joby ve formě v kontejnerů

BeanStalk

hostovaní webových aplikací

Systems manager (SSM)

Správa infrastruktury - automatické patchování atd.

Cloudfront - CDN