Maple

Kromě těchto stránek najdete celou řadu ostatních dokumentu, se základy ovládání a používání programu Maple v českém jazyce. Zde je pár odkazů:<br/> na Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně<br/> na stránkach doktora Romana Plcha na Katedře metematiky Přírodovědecké fakulty MU v Brně<br/> na Ústavu matematiky Vysoké školy chemicko-technologické v Praze<br/>

<dl> <dt><b>Popis kapitoly</b>
<dd> Seznam příkazů, které obsahuje. Kliknutím na aktivní popis kapitoly se přemístíte na stránku, která dané téma popisuje.
</dl>

<dl> <dt><b>Základní poznatky</b>
<dd> Popis prostředí
Systémové znaky
Základní operátory
Definice výrazů
Definice funkcí
</dl>

<dl> <dt><b>Řešení rovnic</b>
<dd> Řešení soustav rovnic : solve
Numerický výpočet výrazu : evalf
Numerické řešení rovnic : fsolve
</dl>

<dl> <dt><b>Úpravy rovnic</b>
<dd> Substituce : subs
Priřazení nového jména existujícímu výrazu : Alias
Zjednodušení výrazu : simplify
Úprava výrazu na součet členů : expand
Rozklad polynomu : factor
Konverze výrazu do jiného tvaru : convert
</dl>

<dl> <dt><b>Grafy funkcí</b>
<dd> Kreslení grafů : plot
Kreslení 3D grafů : plot3d
</dl>

<dl> <dt><b>Matematická analýza</b>
<dd> Limity : limit
Derivace : deff
Integrál : int
Součet posloupnosti : sum
Součin posloupnosti : product
</dl>

<dl> <dt><b>Lineární algebra</b>
<dd> Zadávání matice : array
Maticové operátory : &*, +, ^, *
Vyjádření matice : evalm
</dl>

<dl> <dt><b>Procedury a MPJ</b>
<dd> Definice procedury : proc
Smyčky : for, while
Podminky : if
</dl>